suport@creditpe.net

Leasingul. Ghid complet de informații

ce este leasingul si tipuri de leasing

Ce este leasingul? Leasingul reprezintă un instrument financiar pe termen mediu sau lung utilizat pentru închirierea sau achiziționarea de active noi sau second-hand. Operațiunea este o tehnică de finanțare nebancară foarte recomandată companiilor nou lansate (start-ups), IMM-urilor, companiilor care nu au garanții reale (active fixe) consistente sau companiilor puternic îndatorate. Leasingul are un rol cu precădere în dezvoltarea sectorului de afaceri având un rol și în promovarea vânzărilor, mai ales în cazul bunurilor de folosință îndelungată.

Cuvântul „leasing” vine din limba engleză, de la substantivul „leasing” și verbul „to lease” care s-ar traduce, într-o prima accepțiune, prin „a închiria” (“to rent”, „to hire”). Dezvoltarea din ultimele decenii a acestui produs a confirmat însă o formă specifică de finanțare (leasingul financiar), a cărei denumire s-a îndepărtat de înțelegerea inițială de închiriere a leasingului.

S-au dezvoltat astfel două tipuri diferite de leasing: leasingul financiar și leasingul operațional.

Leasingul financiar este o finanțare pe bază de active, deoarece dreptul de proprietate al companiei de leasing asupra activului conferă acesteia o garanție suficientă pentru acordarea finanțării în majoritatea situațiilor.

Leasingul operațional este asimilabil unui contract de închiriere pe termen lung (peste un an), iar la sfârșitul perioadei contractuale bunul este returnat către firma de leasing, care are riscul valorificării acestuia.

Ca și în cazul contractului de închiriere, în prim planul operației economice stă inițial utilizarea obiectelor închiriate (vehicule, echipamente industriale, clădiri etc.) și nu proprietatea asupra acestora, astfel încât Utilizatorul (cel care „primește” un bun/bunuri în leasing) dobândește temporar dreptul de folosință asupra obiectelor care rămân însă în proprietatea Locatorului (cel care „oferă” finanțarea în leasing sau care le cumpără pentru a le închiria, după caz).

Operațiunile de leasing se diferențiază de creditarea bancară în principal datorită separării dreptului legal de proprietate asupra unui activ de utilizarea lui economică, care poate fi un echipament, vehicul şi/sau proprietate imobiliară. Valoarea adăugată este creată însă de utilizarea acelui activ, și nu este o rezultantă a dreptului de proprietate asupra activului. Finanțatorul are dreptul de proprietate asupra activului, astfel bunurile achiziționate pot fi reposedate relativ ușor, când un client intră în incapacitate de plată sau nu își îndeplinește obligațiile de plată.

În România, operațiunea de leasing este definită și tratată în conformitate cu prevederile Ordonanței 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing, amendate și adăugite prin diferite acte de-a lungul timpului. La data redactării acestui document, ultimul act normativ emis este Legea 383/2009 care aprobă OG 51/1997, cu modificările ulterioare.

** Educație financiară: Creditare

În conformitate cu prevederile legale, leasingul ca operațiune economică este definit astfel:

„… operaţiunea de leasing prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinţă asupra unui bun, al cărui proprietar este, celeilalte părţi, denumită locatar/utilizator, la solicitarea acesteia, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al locatarului/utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale. Locatarul/utilizatorul poate opta pentru cumpărarea bunului înainte de sfârşitul perioadei de leasing, dar nu mai devreme de 12 luni, dacă părţile convin astfel şi dacă achită toate obligaţiile asumate prin contract.”

Tipuri de leasing

Așa cum am menționat, două tipuri principale de leasing sunt practicate în România:

i) Leasing Financiar și
ii) Leasing Operațional.

Codul Fiscal al României, cu modificările și completările ulterioare, definește și el cele două forme de leasing, astfel:

Codul Fiscal stabilește că leasingul financiar este acea operațiune „care îndeplineşte cel
puţin una dintre următoarele condiţii:

● riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
● contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului către utilizator la momentul expirării contractului;
● utilizatorul are opţiunea de a cumpăra bunul la momentul expirării contractului, iar valoarea reziduală exprimată în procente este mai mică sau egală cu diferenţa dintre durata normală de funcţionare maximă şi durata contractului de leasing, raportată la durata normală de funcţionare maximă, exprimată în procente;
● perioada de leasing depăşeşte 80% din durata normală de funcţionare maximă a bunului care face obiectul leasingului; în înţelesul acestei definiţii, perioada de leasing include orice perioadă pentru care contractul de leasing poate fi prelungit;
● valoarea totală a ratelor de leasing, mai puţin cheltuielile accesorii, este mai mare sau egală cu valoarea de intrare a bunului.”

Leasingul operațional este acea operațiune care nu îndeplinește criteriile legale pentru a fi calificată ca leasing financiar.

Conform definițiilor, cea mai importantă diferență între cele două tipuri de leasing este dată de scopul operațiunii de leasing, exprimată de părți la momentul semnării contractului, după cum urmează:

● în cazul leasingului financiar, scopul operațiunii de leasing o reprezintă intenția Utilizatorului de a achiziționa în rate un bun de la Furnizor, în baza finanțării oferite de Locator/Finanțator (societatea de leasing);
● în cazul leasingului operațional, scopul operațiunii de leasing o reprezintă intenția Utilizatorului de a închiria un bun pentru o perioadă determinată de timp de la Locator.

Alte forme de finanțare prin leasing sunt următoarele:

 • Sale and lease back este o operațiune de leasing financiar în care Utilizatorul este și Furnizorul bunului finanțat, Finanțatorul achiziționând de la acesta bunul la o valoare mutual agreată. Printr-o astfel de operațiune se realizează finanțarea Utilizatorului, prin scoaterea în afara bilanțului contabil a unui bun aflat în proprietate, urmând ca acesta să fie reachiziționat la finele contractului de leasing. În acest mod, Utilizatorul poate obține într-un termen scurt disponibilități bănești pe care le poate reinvesti, fără a pierde proprietatea bunului. Evident, evaluarea bunului ce face obiectul contractului este hotărâtoare și aparține în exclusivitate Finanțatorului pentru că de evaluarea bunului depinde stabilirea sumei finanțate de societatea de leasing.
 • Leasing cross-border (extern) este o operațiune de leasing, fie financiar, fie operațional, efectuată între un Finanțator/Locator non-rezident și un Utilizator rezident. Operațiunile de leasing care sunt efectuate între doi rezidenți se numesc leasing intern. Odată cu ianuarie 2007 când România a devenit membru U.E., leasingul intern se extinde la noțiunea de rezident U. E.
 • Time-sharing: în cazul acestui tip de leasing, există mai mulți Utilizatori ai contractului de leasing. Bunul contractat poate fi folosit simultan de mai mulți Utilizatori pe timpi partajați (Utilizatorii își împart minutele sau orele de utilizare/funcționare), astfel că rata de leasing plătită de fiecare în parte este mult mai redusă decât în cazul obișnuit.
  Această formă de leasing s-a adoptat în practică din considerente economice cum ar fi, de exemplu: costul ridicat al unor utilaje, echipamente electronice de calcul, avioane moderne de transport, precum și uzura morală rapidă a acestora.
 • Leasing experimental: bunul este închiriat în leasing pentru o perioadă scurtă (câteva luni) în mod experimental. Dacă Utilizatorul este mulțumit, el are obligația să cumpere bunul respectiv, dacă nu, îl restituie societății de leasing. Se folosește în scopul promovării vânzărilor de mașini și utilaje.
 • Hire/renting: operațiuni de leasing pe termen foarte scurt (câteva ore sau zile). Hire/renting sunt considerate forme „intermediare” de leasing. Prin „hire” se înțelege închirierea pe termen scurt a unor mijloace de transport, utilaje și aparate, inclusiv asigurarea service-ului. „Rentingul” reprezintă o operațiune de închiriere de scurtă durată, dar mai lungă totuși decât operațiunea „hire”. Și în acest caz se asigură aproape fără excepție garanția funcționării utilajelor,  iar proprietarul își asumă obligația întreținerii și reparațiilor.
 • Master leasingul sau leasingul de containere – o varietate de leasing operațional, utilizat adesea de expeditorii de mărfuri și de cărăuși pentru care este mai avantajoasă închirierea de containere decât achiziționarea lor (pentru că aceasta ar implica cheltuieli suplimentare cu exploatarea, întreținerea, repararea lor sau pregătirea unui
  personal calificat). De aceea, firme specializate în ținerea parcului de containere realizează toate aceste servicii.

Această modalitate de leasing se prezintă sub două forme:
● term leasing, ceea ce reprezintă o închiriere pe termen dat;
● trip leasing sau închirierea cu voiajul în care intră în calcul poziția
containerelor pe trasee și regimul exploatării lor.

 • Leasingul de personal s-a dovedit a fi o formă foarte eficientă pentru satisfacerea nevoilor temporale de personal ale societăților mici și mijlocii pentru durate mai scurte sau mai lungi. Această formă de leasing constă în închirierea de personal specializat, de la agenți de vânzări până la directori, pe perioade de la câteva zile până la câteva luni.

Ce este o societate de leasing?

O societate de leasing este un profesionist, organizat sub forma unei societăți, având personalitate juridică, care are înscris în obiectul de activitate desfășurarea operațiunilor de leasing financiar sau operațional. Funcționarea și activitatea societăților de leasing din România este reglementată diferit, după cum acestea oferă servicii de leasing financiar sau operațional.

Modul de constituire și funcționare a societăților de leasing financiar este reglementat atât prin Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare, cât și prin Legea 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare și Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 20/2009 privind instituțiile
financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare. Societățile de Leasing Financiar sunt:

● organizate întotdeauna ca societăți pe acțiuni;
● înregistrate în Registrul Comerțului, având menționat în obiectul de activitate desfășurarea acestui tip de leasing;
● autorizate de Banca Națională a României pentru a desfășura operațiuni de leasing financiar.

Ele se înscriu în categoria mai largă a Instituțiilor Financiare Nebancare (IFN) – care sunt entități care desfășoară activități de creditare cu titlu profesional; de aceea, ele sunt autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României.

Potrivit Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare, cu modificările și completările ulterioare, toate IFN-urile – inclusiv societățile de leasing financiar – au obligația:

● de a desemna conducători cu o bună reputație și experiență adecvate pentru exercitarea responsabilităților încredințate, selecționați conform criteriilor stabilite de Banca Națională a României;
Ele se înscriu în categoria mai largă a Instituțiilor Financiare Nebancare (IFN) – care sunt entități care desfășoară activități de creditare cu titlu profesional; de aceea, ele sunt autorizate, reglementate și supravegheate de Banca Națională a României.
● de a avea un nivel minim al capitalului social la constituire;
● de a avea norme interne de creditare elaborate în conformitate cu regulile unei practici prudente şi sănătoase, avizate de Banca Națională a României, precum și
● de a organiza şi conduce contabilitatea în acord cu dispozițiile legale specifice și cu normele Băncii Naționale a României emise în acest sens.

Toate societățile de leasing financiar sunt înregistrate încă de la constituire în Registrul General al IFN-urilor, ținut și actualizat permanent de Banca Națională a României. Societățile de leasing financiar care depășesc în activitatea lor nivelurile minimale fixate pentru câțiva indicatori financiari specifici reglementați de Banca Națională a României (cifra
de afaceri, volumul creditelor, gradul de îndatorare, totalul activelor, capitalurile proprii etc.) sunt înregistrate într-un al doilea registru gestionat de autoritatea de reglementare și supraveghere, numit Registrul Special al IFN-urilor.
În plus faţă de obligațiile legale impuse tuturor IFN-urilor, societățile de leasing financiar înscrise în Registrul Special au obligația de a respecta în activitatea lor cerințele prudențiale și de supraveghere a riscului suplimentar, impuse de autoritatea de reglementare și supraveghere (Banca Națională a României).

Societățile de Leasing Operațional

Constituirea și funcționarea societăților de leasing operațional este reglementată în principal de Legea 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare. Activitatea acestora nu este reglementată și nici supravegheată de Banca Națională a României pentru că leasingul operațional este considerat o varietate a contractului de închiriere și nu o metodă de finanțare.

Societățile de leasing operațional au obligația legală:

● de a se constitui sub forma unor societăți (societăți pe acțiuni, societăți cu răspundere limitată etc.),
● de a se înregistra în Registrul Comerțului și
● de a avea în obiectul de activitate desfășurarea acestui tip de leasing.

O operațiune de leasing financiar are drept scop final achiziția bunului finanțat. Leasingul financiar este o operațiune economică tripartită în care Societatea de leasing are rolul de Finanțator, asigurând fondurile necesare Utilizatorului interesat de achiziția bunului de la Furnizor.

Utilizatorul este Cumpărătorul bunului care, la finele contractului, după plata integrală a ratelor de leasing și a costurilor accesorii rezultate în baza contractului de leasing, precum și după plata valorii reziduale a bunului poate considera practic proprietatea asupra bunului ca fiind asumată. Vânzătorul bunului este Furnizorul – care rămâne răspunzător față de Utilizator pentru furnizarea/livrarea bunului la termen, în conformitate cu specificațiile acestuia, precum și
pentru garanția bunului.

În cazul leasingului financiar, Utilizatorul alege atât Bunul. cât și Furnizorul de la care dorește să achiziționeze bunul.

Operațiunea de leasing financiar poate fi înfăptuită fie în baza unui singur contract tripartit, fie în baza a două contracte, după cum urmează:

– un contract de leasing financiar încheiat între Finanțator/Locator și Utilizator și
– un contract de vânzare încheiat între Locator/Finanțator și Furnizor.

Astfel, după modul în care se încheie operațiunea de leasing, leasingul Financiar poate fi:

 • Leasing direct: contractul de leasing se încheie direct între Utilizator și Furnizorul bunului.
 • Leasing indirect: presupune existența societății de leasing care intermediază relația Furnizor-Utilizator. Aceste două părți nu vor mai fi practic în legătură. Societatea de leasing va încheia două contracte: unul de vânzare-cumpărare cu Furnizorul bunului și unul de leasing cu Utilizatorul.

Exemplu

Un potențial client are nevoie să achiziționeze o autoutilitară pentru transport marfă, dar nu are disponibilitățile bănești necesare. În această situație, clientul identifică autoutilitara pe care urmărește să o achiziționeze bazându-și alegerea pe criteriile de funcționalitate de care are nevoie în desfășurarea activității sale, identifică Furnizorul și apoi se adresează unei societăți de leasing cu o cerere de finanțare.

Societatea de leasing contactată verifică bonitatea solicitantului pe baza unor criterii proprii de evaluare și risc, analizează Furnizorul, precum și tipul de bun ce urmează a fi finanțat și, dacă toate condițiile necesare sunt îndeplinite, aprobă cererea de finanțare înaintată de solicitant.

Următorul pas după aprobare este semnarea contractului de leasing financiar între societatea de leasing și Utilizator.
Concomitent cu semnarea contractului de leasing cu Utilizatorul, societatea de leasing încheie contractul de vânzare cu Furnizorul, cu privire la bunul finanțat și plătește factura fiscală de vânzare către Furnizor, dobândind astfel proprietatea bunului finanțat.

În baza contractului de leasing semnat, a contractului de vânzare și a achitării prețului de achiziție făcute de societatea de leasing, Furnizorul livrează bunul către Utilizator, respectiv transmite acestuia din urmă posesia și folosința bunului, în prezența și cu acordul Finanțatorului (societatea de leasing) în calitate de nou proprietar al bunului.

 

Pe toată durata contractului de leasing financiar, dreptul de dispoziție juridică asupra bunului (un atribut al proprietății) rămâne societății de leasing financiar. Aceasta înseamnă că doar societatea de leasing poate dispune vânzarea sau grevarea de sarcini a bunului (ipoteci, gajuri etc.).
Deținerea de către societatea de leasing financiar a acestui drept reprezintă în fapt o garanție intrinsecă constituită în favoarea sa de Utilizator pentru a asigura plata ratelor de leasing conform contractului semnat. În cazul leasingului financiar, ratele de leasing se numesc și redevențe.
Utilizatorul deține pe durata contractului de leasing celelalte două atribute ale dreptului de proprietate: posesia și folosința bunului finanțat și chiar mai mult de atât. Astfel, Utilizatorul se bucură de toate beneficiile posesiei și folosinței bunului, dar își asumă toate obligațiile corelative ce derivă din aceasta (de exemplu, are obligația plății taxelor legate de folosința bunului, amenzilor, prejudiciilor cauzate terților etc.).

În plus, Utilizatorul este mai mult decât un simplu chiriaș al bunului (cum este în cazul leasingului operațional). El „împrumută” de la Proprietar și unele dintre riscurile și beneficiile proprietății chiar de la momentul la care contractul de leasing produce efecte. De regulă, acest moment este același cu momentul preluării posesiei bunului finanțat de la
Furnizor.

În cazul leasingului financiar „Utilizatorul este considerat proprietar al bunului din
punct de vedere fiscal”.

Aceasta înseamnă că evidențierea contabilă a bunului, precum și înregistrarea fiscală a acestuia (plata impozitelor datorate pentru bun etc.) sunt în responsabilitatea Utilizatorului pe întreaga durată de leasing, de la momentul preluării posesiei bunului de la Furnizor. Valoarea de achiziție a bunului la finalul contractului de leasing financiar este reprezentată de valoarea reziduală a acestuia.

Transferul dreptului de proprietate poate fi condiționat de achitarea unor costuri ce derivă dintr-un astfel de transfer (costuri logistice, taxe și onorarii notariale în cazul imobilelor etc.). După tipul finanțării, contractul de leasing financiar poate fi:

 • Leasing BRUT: ratele de leasing acoperă prețul integral al bunului finanțat, cheltuielile de întreținere, service și reparații.
 • Leasing NET: ratele de leasing acoperă numai prețul bunului contractat.

Spre deosebire de leasingul financiar, Leasingul Operațional presupune, în adevăratul sens al cuvântului, folosirea bunului finanțat pe o perioadă limitată de timp, fără asumarea unor riscuri și beneficii aferente proprietății, în general, pentru rezolvarea punctuală a unor activităţi specifice.

Din aceste motive, contractul de leasing operațional este, în PRIMUL RÂND, o
operațiune de închiriere a unui bun de folosință îndelungată (utilaj, echipamente,
autovehicule, clădiri etc.).

Leasingul operațional, conform Codului Fiscal, este definit ca fiind:

„orice contract de leasing încheiat între locator şi locatar, care transferă locatarului riscurile şi beneficiile dreptului de proprietate, mai puţin riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală, şi care nu îndeplineşte niciuna dintre condiţiile prevăzute la pct. 7 lit. b)- e) (pentru leasingul financiar); riscul de valorificare a bunului la valoarea reziduală există atunci când opţiunea de cumpărare nu este exercitată la începutul contractului sau când contractul de leasing prevede expres restituirea bunului la momentul expirării contractului”.

În cazul leasingului operațional sumele lunare datorate de Utilizator pe parcursul duratei de leasing pentru folosința bunului reprezintă chirie. La sfârșitul perioadei contractuale, bunul este returnat către firma de leasing, care are riscul valorificării acestuia. Pe parcursul duratei leasingului operațional, amortizarea și înregistrarea fiscală a bunului rămân în responsabilitatea Locatorului.

Potrivit Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS 16), amortizarea bunului va fi transferată Utilizatorului începând cu anul 2019. La finalul perioadei de leasing, societatea de leasing este liberă să înstrăineze bunul către orice terț interesat. Singurul contract care se încheie între părți (societatea de leasing și Utilizator) este contractul de leasing operațional.

Leasingul operațional este folosit cu precădere de către firmele deținătoare de parcuri auto, cu scopul de a-și eficientiza administrarea flotei, prin scăderea costurilor și eliminarea riscului de variație a acestora. Cu toate acestea, în ultimii ani leasingul operațional a devenit o soluție din ce în ce mai accesată și de companii cu 1-2 vehicule în folosință.

Caracteristici ale leasingului operațional:

● În mod uzual, sunt incluse în rata lunară, pe lângă finanțare, și servicii asociate utilizării autovehiculelor, cum ar fi: consultanța în alegerea mărcii și modelului, achiziția și livrarea autovehiculelor, întreținere și reparații, asigurare, anvelope, autovehicul de înlocuire pe perioada imobilizării în service și asistență non-stop pentru utilizatori etc.;
● Amortizarea, taxele și impozitele sunt în sarcina companiei de leasing;
● Riscul valorificării bunului la final de contract revine companiei de leasing.

Servicii accesorii operațiunii de leasing – asigurarea bunurilor

Potrivit legii, bunurile care fac obiectul contractelor de leasing financiar sau operațional trebuie să fie asigurate printr-o societate de asigurare autorizată. Toate bunurile care fac obiectul contractelor de leasing, indiferent de natura lor (cu excepția bunurilor care prin natura lor nu pot fi asigurate, de exemplu terenuri), vor fi asigurate printr-o poliță de asigurare de bunuri care acoperă riscurile de daună și furt. În cazul leasingului,

Finanțatorul va fi interesat să aibă sub control încheierea și menținerea în vigoare a asigurării bunului pentru întreaga perioadă de leasing (având în vedere că bunul este proprietatea acestuia, fiind principala garanție a Finanțatorului, de cele mai multe ori).

În plus, pentru anumite bunuri, este necesară încheierea unor polițe de răspundere civilă care acoperă riscurile de daună produse unor terțe persoane prin folosirea bunurilor. Unele dintre aceste asigurări sunt reglementate cu caracter obligatoriu de legislație (de ex. RCA, în cazul vehiculelor sau PAD, în cazul imobilelor).

În funcție de politicile Finanțatorului și în funcție de rezultatul negocierii părților, asigurarea bunului va fi contractată fie de către Finanțator, fie de către Utilizator. În cele mai multe cazuri, indiferent de contractantul asigurării, Finanțatorul va considera critică posibilitatea sa de a controla și verifica existența unei astfel de polițe de asigurare. În cazul leasingului operațional, obligația de asigurare a bunului aparține societății de leasing, dacă părţile nu au convenit altfel.

Avantajele leasingului

În ansamblu, leasingul se dovedeşte o formă modernă de finanţare şi de circulaţie a mărfurilor, cu perspective însemnate de extindere în afacerile economice interne şi internaţionale. Leasingul are o serie de avantaje, atât pentru utilizatorii persoane juridice, cât și pentru persoanele fizice.

Cele mai importante avantaje oferite de leasing utilizatorilor sunt:

 • Asigură posibilitatea utilizatorilor de a se adapta la timp schimbărilor tehnologice rapide care impun înlocuirea bunurilor, echipamentelor (uzura morală, etc.);
 • Permite un bun management al cash-flow-ului și duce la economie de capital de lucru; de asemenea, o finanțare în leasing asigură posibilitatea dimensionării şi programării plăţilor în raport cu bugetul de venituri şi cheltuieli al utilizatorilor;
 • Leasingul financiar oferă și avantaje fiscale utilizatorilor: bunurile se înregistrează ca mijloace fixe în contabilitatea utilizatorului, acesta deducând cheltuielile cu amortizarea lui, iar din rata de leasing sunt deductibile cheltuielile cu dobânda.
 • Leasingul reprezintă o sursă alternativă de finanțare față de creditul bancar, accesibilă și utilizatorilor persoane juridice aflate în dezvoltare. De multe ori, societățile de leasing sunt mai deschise în a evalua proiectul și bonitatea utilizatorului şi în a-şi asuma în acelaşi timp riscul de finanţare;
 • De asemenea, perioada de analiză și acordare a leasingului este mai scurtă decât în cazul finanțărilor bancare, datorită gradului ridicat de specializare al personalului companiilor de leasing;
 • De regulă, societatea de leasing nu mai cere alte garanții utilizatorilor în afară de bunul finanțat în leasing;
 • În cazul leasingului, utilizatorul are posibilitatea alegerii furnizorului și bunului de finanțat; utilizatorul are, de asemenea, acțiune directă împotriva furnizorului în privința condițiilor de livrare și a garanției oferite bunului finanțat;
 • Utilizatorul de leasing poate intra imediat în posesia, respectiv exploatarea bunului – oferta de leasing incluzând pe lângă preţul de achiziţie al bunului şi celelalte taxe (asigurare, taxă de înmatriculare, taxe de transport, instalare etc.);
 • Durata contractului de leasing poate fi de minimum 1 an și până la 5 ani pentru achiziționarea de vehicule sau până la 15 sau 20 de ani pentru imobile;
 • La sfârșitul perioadei de leasing, utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante: cumpărarea produsului, continuarea contractului de leasing, renunţarea la contract şi înapoierea bunului;
 • Costurile de achiziţie a bunurilor pot fi mai reduse pentru utilizator pentru că societatea de leasing are posibilitatea să cumpere bunuri în condiţii mai avantajoase dacă se specializează pe anumite bunuri și/sau colaborează cu un anumit furnizor (discount pentru volum);
 • Canalele de distribuție pentru produsele de leasing sunt mai numeroase. Astfel, pot distribui produse de leasing atât băncile, cât și instituțiile financiare nebancare, brokerii de credite sau dealerii auto, precum şi alți furnizori de bunuri;
 • De regulă, societatea de leasing oferă Utilizatorilor un pachet integrat de servicii financiare care include, pe lângă finanțarea propriu-zisă, consultanță în achiziții și asigurarea bunului și/sau alte servicii de consultanță;
 • Este o variantă de finanțare flexibilă și adaptată unor nevoi diverse;
 • Este o formă de finanțare nebancară destinată unor clienţi care nu îndeplinesc în totalitate cerinţele de finanţare stricte ale unei bănci;
 • Este un instrument eficient de promovare a vânzărilor pentru bunurile de folosință îndelungată. În cazul leasingului operaţional:
 • Ratele sunt direct proporționale cu folosința mașinii (durata și număr kilometri/an), astfel încât clientul plătește exact cât consumă și își poate concentra capitalul pe activitatea de bază;
 • Costuri fixe cu administrarea flotei și ușor de bugetat;
 • Deductibilitatea fiscală a ratei lunare;
 • Controlul și diminuarea costurilor cu flota, prin aplicarea măsurilor de optimizare oferite de compania de leasing;
 • Indicatori financiari îmbunătățiți (Gradul de îndatorare, Rentabilitatea activelor).

Ce trebuie să știi când dorești o finanțare în leasing?

Daca ești persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică:

● Identifică bunul pe care dorești să îl achiziționezi și informează-te cu privire la specificațiile lui tehnice. Acest bun trebuie să corespundă necesităților tale!
● Dacă ești persoană fizică – analizează-ți situația financiară și vezi dacă îți poți permite să susții ratele de leasing lunare!
● Dacă ești persoană fizică autorizată sau persoană juridică – contractează un bun în leasing doar dacă știi că achiziția bunului te ajută în dezvoltarea afacerii tale!
● În funcție de necesitățile afacerii tale, stabilește ce tip de leasing dorești: operațional sau financiar.
● Verifică dacă achiziția bunului la finalul contractului de leasing va fi profitabilă pentru afacerea ta! Dacă răspunsul e afirmativ, optează pentru un produs de leasing financiar.
● Verifică identitatea și reputația Furnizorului! Este de preferat să alegi un Furnizor care lucrează în mod frecvent cu societățile de leasing, cunoscut ca având o bună reputație!

● Cere societății de leasing să îți prezinte un calcul estimativ al costurilor de finanțare și verifică dacă, potrivit veniturilor tale, poți achita aceste costuri!
● Cere societății de leasing să îți prezinte soluțiile de asigurare pentru bun!
● Citește contractul de leasing! Dacă nu înțelegi clauzele lui, cere ajutorul societății de leasing!
● Verifică bunul la livrare! Bunul trebuie să corespundă întru totul cerințelor tale!
● Înregistrează în contabilitate bunul (dacă ești persoană juridică sau persoană fizică autorizată)!
● Înregistrează-te fiscal ca „proprietar fiscal” al bunului și plătește la timp toate taxele în legătură cu bunul; altfel, sumele datorate vor acumula penalități!
● Plătește conform scadențelor ratele de leasing; ai grijă să nu acumulezi penalități!
● Dacă ai un vehicul, asigură-te că ai plătit RCA-ul către societatea de leasing sau de asigurare, că ai ITP valabil, rovigneta sau orice alte taxe plătite pentru a circula cu vehiculul!
● Nu aduce modificări bunului decât cu acordul societății de leasing!
● Pentru orice neclarități în legătură cu operațiunea de leasing contractată, ia legătura cu societatea de leasing!
● Dacă ești în imposibilitatea plății ratelor de leasing, conform scadențelor agreate, comunică aceasta societății de leasing!
● Dacă vrei să transferi contractul de leasing pe parcursul duratei lui, informează în prealabil societatea de leasing cu privire la aceasta. Nu poți transfera contractul fără acordul scris al societății de leasing!
● Dacă vrei să plătești anticipat contractul de leasing, verifică toate costurile aferente plății anticipate!

Ai nevoie de achiziția unui bun în leasing financiar?

Pentru a răspunde la această întrebare, este important să analizezi dacă achiziția bunului îți aduce un beneficiu, în prezent și în viitor, ție sau afacerii tale și, respectiv, dacă situația actuală a propriilor venituri, precum și încasările viitoare, certe sau potențiale îți permit plata ratelor de leasing pe întreaga durată contractuală agreată.

Dacă ești persoană fizică și vrei să achiziționezi un bun în leasing (vehicul, imobil etc.), ai avantajul că poți folosi bunul în orice condiții pe întreaga durată a contractului de leasing. Dacă ai achiziționat un vehicul în leasing, poți călători cu el în străinătate numai cu acordul prealabil al societății de leasing.

Dacă ai achiziționat un imobil, îl poți folosi conform destinației stabilite prin contractul de leasing și îi poți aduce orice îmbunătățiri dorești, dar numai cu acordul societății de leasing. Totuși, este important să știi că societatea de leasing va fi proprietar al bunului pe durata contractului de leasing, înregistrat ca atare în certificatul de înregistrare al vehiculului (talon) sau în Cartea Funciară a imobilului. Din punct de vedere fiscal, obligația plății impozitelor și taxelor acestuia.

Dacă ești persoană fizică autorizată sau persoană juridică, verifică dacă bunul pe care vrei să îl achiziționezi te ajută în dezvoltarea afacerii tale pe termen scurt, mediu sau lung (în funcție de durata de utilizare a bunului și durata estimată a contractului de leasing).

Leasingul financiar îți permite să dobândești acest bun fără să imobilizezi toate resursele financiare actuale pentru achiziție; astfel poți genera fluxuri de numerar din activitățile de business prin utilizarea bunului/bunurilor achiziționate în leasing. Leasingul financiar ți se potrivește dacă ești persoană fizică autorizată sau o companie mică sau mijlocie (IMM) aflată în dezvoltare; companiile de leasing sunt mai dornice decât băncile să te ajute să te finanțeze dacă dovedești că ai un plan de afaceri fezabil.

Din punct de vedere contabil și fiscal, utilizatorul este considerat „proprietar” al bunului pe toată durata de leasing, fapt ce îi va permite să amortizeze în contabilitate investiția în cazul companiilor. Indiferent că ești persoană fizică, persoană fizică autorizată sau juridică, ia în considerare că leasingul financiar se încheie pe o perioadă mai scurtă decât un contract de credit clasic și atunci rata de leasing poate fi mai mare (pentru că rambursarea sumei finanțate este distribuită în mai puține rate).

În plus, dacă ai deja niște economii și poți suporta un avans mai mare, suma finanțată va fi mai mică și atunci și costurile totale de finanțare vor fi mai reduse. O perioadă mai scurtă de finanțare și/sau o sumă finanțată mai mică implică costuri totale mai reduse cu dobânda aferentă contractului de leasing! De asemenea, consideră că achiziția unui bun în leasing este în esență o finanțare; obligația de rambursare a ratelor de leasing rămâne chiar dacă bunul nu mai poate fi folosit.

Pasul 1. Ce produs de leasing financiar ţi se potrivește?

Produsul de leasing financiar îl alegi în funcție de:

1. Tipul bunului finanțat: vehicul, echipament, imobil etc.
2. Necesitatea achiziției acestui tip de bun pentru tine/afacerea ta.
3. Costul finanțării;
4. Alte servicii accesorii finanțării pe care societatea de leasing ți le-ar putea oferi.

Dacă dorești să achiziționezi un vehicul, va trebui să decizi dacă te orientezi spre unul vechi (second-hand) sau spre unul nou. Dacă dorești un vehicul nou și ai deja unul vechi pe care vrei să îl vinzi, poți alege un produs de lease back. Societatea de leasing îți poate cumpăra vehiculul vechi pe care îl ai, oferindu-ți totodată o finanțare pentru achiziția unuia nou. Dacă dorești să achiziționezi un autovehicul sau o autoutilitară veche (second hand) din parcul unei societăți de leasing, societatea ți-ar putea oferi și următoarele servicii suplimentare, incluse în prețul de achiziție:

1. Revizie: schimb ulei + schimb filtru ulei;
2. Verificare mecanică: articulații, eșapament, punți, plăcuțe și discuri frână;
3. Diagnoză computerizată.

În afară de autoturisme, societatea de leasing ar putea finanța achiziția de: vehicule comerciale grele, remorci, semiremorci, autotractoare, autospeciale, autocare, autobuze. Unele societăți de leasing pot finanța achiziția de: avioane de pasageri, aeronave de marfă, avioane ultraușoare, avioane speciale (utilizate pentru misiuni ştiinţifice), elicoptere sau ambarcațiuni (yacht-uri de lux cu motor, ambarcaţiuni sportive, ambarcaţiuni cu vele,
ambarcaţiuni pentru agrement etc.).

Dacă ai nevoie de un echipament în leasing, societatea de leasing poate finanța: echipamente de producție, echipamente pentru construcții, pentru domeniul IT&C, pentru domeniul medical și agricol. Pot fi astfel finanțate: maşini de prelucrare sticlă şi piatră, maşini de prelucrare metal, plastic, lemn, maşini de tipărit, maşini de împachetat, linii de îmbuteliat, buldozere, compactoare, vibrocompactoare, excavatoare, buldoexcavatoare, tractoare, autobetoniere, mixere beton, pompe beton, concasoare, încărcător frontal, freze şi staţie asfalt etc.

În domeniul imobiliar, finanțările unei societăți de leasing se adresează achiziției/construirii (pe terenul proprietatea Utilizatorului) de: clădiri de birouri, centre logistice, fabrici şi hale industriale, centre comerciale sau alte spaţii comerciale, clădiri publice etc. Pe lângă finanțarea propriu zisă, clienții pot beneficia și de serviciile de consultanță acordate de societățile de leasing, precum:

– consultanţă juridică şi fiscală cu privire la tranzacţiile de leasing;
– consultanţă tehnică cu privire la achiziţionarea şi edificarea imobilelor;
– coordonarea şi monitorizarea contractelor necesare realizării investiţiei;
– monitorizarea facturilor legate de activitatea de construire;
– controlul şi urmărirea desfăşurării activităţii de construcţie.

Pasul 2. Care este rata de leasing lunară pe care o poți suporta? Poți plăti ValoareaReziduală la finalul perioadei de leasing?

După ce ai ales bunul și tipul de produs de leasing financiar care ti se potrivește, este bine să verifici care este rata de leasing lunară pentru produsul ales şi dacă o poți achita. Dacă ești persoană fizică, poți determina costul total al finanțării pe baza DAE (Dobânda Anuală Efectivă).
● Dobânda Anuală Efectivă reprezintă costul total al finanțării la Consumator calculat la momentul acordării finanțării, fiind exprimată ca procent în cadrul Contractului de Leasing Financiar. DAE include toate costurile suportate de consumator în cazul contractării unei facilități de leasing, respectiv: dobânda, comisioanele etc.
● Rata de leasing lunară (redevența) include finanțarea eșalonată pe durata leasingului plus dobânda curentă aplicabilă, conform ratei de dobândă agreate prin contract.

Dacă ai ales ca Valoarea Reziduală a bunului (reprezentând, de regulă, 20% din prețul de achiziție) să o plătești la finalul contractului de leasing, verifică dacă, potrivit planului tău de afaceri și estimărilor tale, acest lucru va fi posibil.
Citește contractul de leasing pentru a afla și care sunt variantele alternative pe care societatea de leasing ți le-ar putea oferi în cazul în care nu vrei sau nu vei putea achita Valoarea Reziduală a bunului la finalul perioadei de leasing.

De cele mai multe ori, societatea de leasing ți-ar putea oferi posibilitatea de a include în rata de leasing plata valorii reziduale; în acest caz, efortul financiar pentru plata Valorii reziduale nu va mai fi concentrat într-o singură lună, ci va fi eșalonat pe întreaga durată de leasing. De asemenea, societatea de leasing ți-ar putea oferi posibilitatea prelungirii plății Valorii Reziduale pe o perioadă adițională ce poate varia de la 3 luni la 12 luni sau posibilitatea restructurării finanțării oferite (fie prin reeșalonare, fie prin rescadențare, fie prin stabilirea unei perioade de grație).

Întotdeauna când evaluezi posibilitatea rambursării lunare a ratelor de leasing, ia în
considerare următoarele:

a) În plus față de sumele datorate cu titlul de rate de leasing poți plăti lunar, eșalonat, și Valoarea Reziduală.
b) Ratelor de leasing, inclusiv ratelor de Valoare Reziduală precum şi dobânzii, li se aplică Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA).
c) Dacă finanțarea este în altă moneda decât RON, cursul de schimb valutar pentru plata ratelor de leasing și a ratelor de Valoare Reziduală este un curs comercial, de regulă agreat de societatea de leasing cu Utilizatorul.
d) Alături de ratele de leasing și/sau ratele de valoare reziduală, poți plăti lunar sau trimestrial alte comisioane specifice stabilite de societatea de leasing și/sau ratele de asigurare pentru bunul finanțat.

Prin urmare, analizează suma lunară datorată luând în considerare toate aceste costuri. Pasul 3. Cum decizi ce produs este mai avantajos? Este avantajos produsul care răspunde cel mai bine nevoilor tale/ale afacerii tale.

Alege produsul de leasing cel mai bun luând în considerare:

● Timpul în care primești un răspuns de principiu și/sau final la cererea de finanțare;
● Costurile asociate finanțării oferite de societatea de leasing;
● Alte avantaje asociate finanțării oferite de societatea de leasing (de exemplu, o poliță de asigurare a bunului la un preț negociat, consultanță etc.)
● Comunicarea rapidă și eficientă cu reprezentații societății de leasing.

Pasul 4. Ce documente ar trebui să prezinți societății de leasing?

În prezent, în cazul în care o persoană juridică dorește achiziția unui vehicul în leasing, societatea de leasing i-ar putea solicita următoarele documente:

Acte generale

● cererea de finanţare semnată şi fişa sintetică cuprinzând informații despre persoana juridică;
● factura proformă emisă de Furnizor/înştiinţare preţ/precontract de vânzare-cumpărare;
● specificaţie tehnică în care să se menţioneze caracteristicile tehnice ale bunului finanţat, lista dotărilor standard şi opţionale, precum şi prețul acestora;
● acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare – original;
● declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor.

Acte juridice

● certificatul de înregistrare la Registrul Comerțului, actele constitutive şi actele adiţionale la actele constitutive (dacă este cazul);
● hotărârea organelor statutare (A.G.A., C.A. etc.) din care să rezulte acordul acţionarilor/asociaţilor privind achiziţionarea bunului în leasing, precum şi împuternicirea persoanelor ce reprezintă firma în negocierea şi semnarea contractului de leasing;
● actul de identitate al persoanei care semnează contractul de leasing;
● specimen de semnătură vizat de bancă – conformat cu originalul de bancă.

Acte contabile

● ultimele două bilanţuri anuale disponibile vizate de Administraţia Financiară însoţite de balanţele şi anexele aferente. În situaţia în care societatea nu are disponibile 2 situaţii financiare anuale, s-ar putea solicita un garant care să îndeplinească această condiţie;
● ultima balanţă de verificare disponibilă (cu rulaje lunare în vederea cuantificării obligaţiilor de plată la bugetul de stat), semnată şi ştampilată;
● certificat de atestare fiscală sau copie după ordinele de plată care atestă plata la zi a obligaţiilor către bugetul general consolidat.

Pentru o persoană fizică care solicită o finanțare în leasing, documentele minimale ce ar
putea fi solicitate:
● Cerere de leasing (formular tip);
● Declaraţie beneficiar real;

● Documente necesare pentru soț, soţie, codebitori (aceleaşi ca şi pentru solicitantul leasingului);
● Adeverinţă de salariat pe ultimele 3 luni;
● Copie după actul de identitate (buletin, carte de identitate);
● Declaraţie pe proprie răspundere cu privire la contractele de credite, leasing, rate etc., aflate în desfăşurare;
● Copie după actul de căsătorie;
● Copii înscrisuri doveditoare pentru alte surse de venit (ex. contracte de chirie etc.)

Pentru o persoană fizică autorizată, documentele specifice care ar mai putea fi solicitate sunt:

● Autorizaţie pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi în mod independent;
● Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
● Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului.

În funcție de tipul produsului de leasing și de alte detalii concrete ale finanțării (legate de client, bun, furnizor etc.), societatea de leasing poate solicita și alte documente pentru a finaliza, analiza și a confirma, după caz, acordarea finanțării.

Pasul 5. Când primești un răspuns și care sunt pașii următori?

Societățile de leasing pot transmite un răspuns de principiu și/sau un răspuns final la solicitarea ta de leasing:

● Răspunsul de principiu (pre-aprobare) îl poți primi imediat sau în maxim câteva ore;
● Răspunsul final îl vei primi în câteva zile de la momentul în care ai prezentat societății de leasing toate documentele necesare pentru finanțare.

Următorul pas după aprobarea finanțării este semnarea contractului de leasing financiar; la semnare vei plăti în contul societății de leasing sumele ce ar trebui plătite la debutul unui contract de leasing, conform aprobării finanțării (avansul, comisionul de analiză etc.). După încasarea acestor sume, societatea de leasing va plăti Furnizorului prețul de achiziție
pentru bunul ce face obiectul finanțării, fie în baza facturii fiscale emise de Furnizor, fie în baza contractului de vânzare- cumpărare încheiat în forma autentică (în cazul unui imobil).

Următorul pas după plata prețului de achiziție îl reprezintă livrarea bunului de către Finanțator direct către Utilizator; la livrare, va fi prezent și un reprezentant al societății de leasing.

● Dacă bunul ce face obiectul finanțării este un vehicul, societatea de leasing îndeplinește toate formalitățile legale pentru înmatriculare.
● Dacă bunul este un imobil, contractul de leasing financiar poate fi notat în Cartea Funciară a imobilului.

Contractul de leasing și riscurile acestuia; modalități de restructurare a facilității de
leasing

1. Elemente obligatorii în contract

Contractul de leasing trebuie să cuprindă, pe lângă părțile contractante, cel puțin următoarele elemente

● clauza privind definirea contractului de leasing, ca leasing financiar sau operațional;
● denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing și caracteristicile de identificare a acestuia;
● valoarea exactă a sumelor ratelor lunare de leasing și data exactă de plată a acestora, modalitățile de plată a acestor rate de leasing agreate de părțile contractante (transfer bancar, plata la ghișeu etc.);
● perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului;
● clauza privind obligația asigurării bunului;
● valoarea totală a contractului de leasing. Contractul de leasing financiar trebuie să cuprindă, pe lângă elementele de mai sus, și:
● valoarea de intrare a bunului;
● valoarea reziduală a bunului convenită de părți, când este cazul;
● valoarea avansului.

Părțile contractante pot conveni și alte clauze (clauze privind garanțiile oferite de părți, cesiunea contractului, rezilierea contractului, restituirea bunului în caz de reziliere, condițiile de transfer a proprietății la finalul duratei de leasing etc.).

2. Părțile Contractului de Leasing

Părțile contractului de leasing sunt:

● locatorul/finanțatorul – respectiv, societatea de leasing financiar;
● locatarul/utilizatorul – respectiv persoana fizică sau persoana juridică care solicită un
leasing.

În cazul leasingului financiar, Furnizorul bunului este considerat parte a operațiunii de leasing, deși nu e parte în contractul de leasing financiar propriu-zis. Având în vedere îndeosebi avantajele financiare și fiscale oferite Utilizatorilor de contractul de leasing financiar, leasingul este un produs preferat îndeosebi de Utilizatorii persoane juridice, dar flexibilitatea acordării și costurile reduse de finanțare îl fac tot mai atractiv și pentru persoanele fizice.

Deși companiile sunt principalii beneficiari ai operațiunilor de leasing, finanțarea persoanelor fizice de către societățile de leasing a început să câștige tot mai mult teren în ultimii ani, datorită numeroaselor avantaje pe care le oferă acest produs, consumatorii fiind interesați în special de produsele de leasing financiar care au ca obiect finanțarea achiziției unui vehicul sau a unui bun imobil.

*** Noua Casa 2021. Cum sa iei credit pentru prima casa

3. Obiectul Contractului de Leasing

Pot face obiectul contractului de leasing:

– orice bunuri mobile aflate în circuitul civil (în special: vehicule, echipamente,etc.)
– orice bunuri imobile aflate în circuitul civil, indiferent că sunt imobile prin natura lor sau imobile prin destinație;
– în anumite condiții prevăzute de lege, drepturile patrimoniale, drepturile de autor asupra programelor pentru calculator.

După tipul bunului ce face obiectul contractului, leasingul poate fi:

– Mobiliar (echipamente, vehicule etc.) sau
– Imobiliar (terenuri, case, clădiri industriale, alte bunuri imobile cu destinație comercială etc.).

4. Forma Contractului de Leasing

Contractul de leasing se încheie în scris. În cazul contractului de leasing financiar, Utilizatorul devine parte în contractul de leasing numai după ce societatea de leasing evaluează bonitatea acestuia, pe baza unor criterii și norme impuse de autoritatea de reglementare și supraveghere în domeniul leasingului financiar – Banca Națională a României sau stabilite de societatea de leasing, în funcție de strategia sa de risc.

Caracterul executoriu al contractului

Contractele de leasing, precum și garanțiile reale și personale, constituite în scopul garantării obligațiilor asumate prin contractul de leasing, constituie titluri executorii. Cu alte cuvinte, în caz de neplată a sumelor datorate și/sau de neîndeplinire a altor obligații asumate de Utilizator conform contractului de leasing, societatea de leasing poate rezilia
contractul de leasing financiar și poate începe oricând demersurile judiciare (executarea silită, evacuare etc.) pentru recuperarea posesiei și folosinței bunului, precum și pentru plata daunelor interese datorate de Utilizator.

5. Durata Contractului de Leasing

Durata contractului de leasing financiar se stabilește de regulă, de comun acord între Finanțator și Utilizator, dar pe o perioadă ce nu poate fi mai mică de un an.

În cazul încetării contractului de leasing din culpa utilizatorului sau prin dispariţia totală a bunului prin furt, daună totală, distrugere totală, definită potrivit legii, survenită înainte de împlinirea unui an de la intrarea în vigoare a contractului, acesta nu îşi schimbă natura, iar bunul ce face obiectul contractului de leasing este tratat fiscal şi contabil ca bun, obiect al unui contract de leasing.

În orice caz, perioada de leasing (inclusiv orice perioadă pentru care se poate prelungi contractul) nu trebuie sa fie mai mare de 80% din durata normală de funcționare maximă. În funcție de obiectul contractului de leasing, durata acestuia poate fi:

– pentru vehicule – aproximativ până la 5 ani;
– pentru echipamente – aproximativ până la 7 ani;
– pentru imobile – aproximativ până la 20 de ani.

Depinde de fiecare utilizator în parte care variantă îi este mai convenabilă: fie să stabilească o rată lunară de leasing mai mică care implică și cheltuieli totale mai mari cu dobânda, sau o rată lunară de leasing mai mare și cheltuieli totale mai scăzute cu dobânda, deoarece costul total plătit cu dobânda se majorează pe măsură ce se extinde durata contractului.

Exemplu

Un client, persoană fizică dorește să achiziționeze în leasing financiar un autovehicul nou, dar nu dispune de întreaga sumă necesară cumpărării autovehiculului respectiv. După ce alege autovehiculul care corespunde cel mai bine preferințelor și nevoilor sale, acesta cere o ofertă de finanțare unei companii de leasing în următoarele condiții:

● autovehiculul ales costă 58.823 lei plus TVA, adică 70.000 lei;
● clientul dispune de un avans de 20%, urmând să achite 11.764,6 lei plus TVA, mai exact 14.000 lei;
● se angajează să plătească o valoare reziduală de 20% din valoarea de achiziție a bunului, respectiv 11.764,6 lei plus TVA, adică 14.000 lei;
● optează pentru perioadă de leasing de 3 ani (36 luni).

Compania de leasing financiar îi face următoarea ofertă:

• Dobânda fixă de 5,99% p.a. la care se aplică alte comisioane și taxe aferente unor servicii oferite clientului de firma de leasing;
• D.A.E. (dobânda anuală efectivă) de 10,21% care include comisionul de analiză, costul lunar de administrare etc.;
• Rata lunară fixă de 1.173,7 lei plus TVA, adică 1.396,7 lei;
• Suma totală de rambursat este de 80.626 lei, ceea ce presupune cheltuieli totale cu dobânzile și comisioanele de 10.626 lei;

Exemplu 2

Un client, persoană fizică dorește să achiziționeze în leasing financiar un autovehicul nou, dar nu dispune de întreaga sumă necesară cumpărării autovehiculul respectiv. După ce alege autovehiculul care corespunde cel mai bine preferințelor și nevoilor sale, acesta cere o ofertă de finanțare unei companii de leasing în următoarele condiții:

• autovehiculul ales costă 58.823 lei plus TVA, adică 70.000 lei;
• clientul dispune de un avans de 20%, urmând să achite 11.764,6 lei plus TVA, mai exact 14.000 lei;
• se angajează să plătească o valoare reziduală de 15% din valoarea de achiziție a bunului, respectiv 8.823,5 lei plus TVA, adică 10.500 lei;
• optează pentru perioadă de leasing de 5 ani (60 luni).

Compania de leasing îi face următoarea ofertă:

• Dobânda fixă de 5,99% p.a. la care se aplică alte comisioane și taxe aferente unor servicii oferite clientului de firma de leasing;
• D.A.E. (dobânda anuală efectivă) de 9,52% care include comisionul de analiză, costul lunar de administrare etc.;
• Rata lunară fixă de 826.2 lei plus TVA, adică 983.2 lei;
• Suma totală de rambursat este de 85.836,8 lei, ceea ce presupune cheltuieli totale cu dobânzile și comisioanele de 15.836,8 lei.

Concluzie:

Exemplele anterioare au fost alese pentru a ilustra principalele variante pe care le are un client, în funcție de disponibilitățile sale financiare:

– Dacă are disponibiltăți financiare mai mari, poate alege o perioadă mai redusă de finanțare care presupune o rată lunară mai mare, dar și un cost efectiv cu dobânzile și comisioanele mai mic;
– Dacă are disponibilități financiare mai mici, atunci poate solicita o ofertă de leasing pe o perioadă mai lungă, ceea ce presupune cheltuieli totale cu dobânzile şi comisioanele mai mari, principalul avantaj constând în faptul că va avea de achitat o rată lunară mai mică și o valoare reziduală mai mică.

6. Drepturile și Obligațiile Părților în Contractul de Leasing

Drepturile Utilizatorului într-un contract de leasing sunt:

• de a primi posesia bunului din partea Finanțatorului;
• de a folosi bunul potrivit necesităților sale;

• de a înregistra bunul în contabilitatea proprie;
• de a avea bunul asigurat pe durata contractului de leasing, conform unor prime de asigurare negociate de Finanțator;
• de a acționa în mod direct Furnizorul cu privire la specificațiile tehnice sau caracteristicile constructive ale bunului finanțat;
• de a acționa în mod direct orice terț care, prin fapta lui, i-ar putea afecta posesia și folosința bunului.
• de a-şi exercita dreptul de opțiune la finalul contractului de leasing – de a cumpăra bunul la valoarea reziduală, de a prelungi contractul sau de a înceta contractul, restituind bunul.

Obligațiile Utilizatorului izvorâte din contract sunt:

• de a recepționa bunul la termenul și în condițiile de livrare agreate cu Furnizorul;
• de a exploata bunul conform instrucțiunilor Furnizorului și de a instrui personalul său cu privire la condițiile de exploatare ale bunului;
• de a suporta cheltuielile de întreținere pentru bun;
• de a nu înstrăina, ipoteca sau subînchiria bunul fără acordul prealabil al finanțatorului;
• de a achita toate sumele datorate conform contractului – rate de leasing, asigurări etc.;
• de a achita sumele datorate în baza calității sale de „proprietar fiscal” al bunului – de exemplu: impozitele și taxele datorate bugetului local;
• de a achita sumele datorate autorităților pentru folosința bunului: rovigneta, amenzi etc.;
• de a suporta riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite;
• de a permite finanțatorului verificarea periodică a stării și a modului de exploatare a bunului;
• de a-l informa pe finanțator, în timp util, despre orice tulburare a dreptului de proprietate venită din partea unui terț;
• de a nu aduce modificări bunului;
• de a restitui bunul dacă nu optează pentru cumpărarea lui la finalul contractului sau dacă Finanțatorul reziliază contractul din culpa Utilizatorului.

La rândul său, Finanțatorul are dreptul:

• de a încasa ratele de leasing la termenele și în cuantumul stabilit prin contract;
• de a fi informat cu privire la orice pretenții ce ar putea fi formulate de terți;
• de a fi informat și consultat cu privire la orice schimbare a destinației bunului;
• de a fi informat și consultat cu privire la orice avize sau autorizații ce ar trebui obținute în legătură cu bunul.

Finanțatorul are obligația:

• de a respecta dreptul Utilizatorului de a alege bunul și Furnizorul, potrivit intereselor sale;
• de a contracta bunul cu Furnizorul, în condițiile indicate de Utilizator;

• de a transmite Utilizatorului posesia și folosința bunului, cu excepția dreptului de dispoziție;
• de a-i garanta Utilizatorului folosința liniștită a bunului, în condițiile în care acesta a respectat toate clauzele contractuale;
• de a încheia printr-o societate de asigurare, o -poliță de asigurare pentru bunurile oferite în leasing, dacă prin contractul de leasing părțile nu au convenit altfel;
• de a respecta dreptul de opțiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing, fără a schimba natura leasingului, ori de a înceta raporturile contractuale. Față de cele mai sus prezentate, contractul de leasing mai poate prevedea și alte obligații suplimentare.

7. Plățile contractuale în leasingul financiar

Utilizatorul are obligația să achite Finanțatorului, în rate lunare/trimestriale/sezoniere, pe perioada agreată a contractului de leasing financiar următoarele sume:

• Rata de leasing – care este cotă-parte din valoarea de intrare a bunului finanțat şi dobânda de leasing, care se stabileşte pe baza ratei dobânzii convenite prin acordul părţilor. În cazul leasingului financiar, acestă sumă este purtătoare de Taxă pe Valoarea Adăugată.
Dobânda – reprezintă suma de bani plătită de Utilizator, reprezentând costul finanțării de leasing. Dobânda este echivalentul Ratei Dobânzii, exprimată în suma absolută.
– Rata dobânzii – este procentul aplicat la soldul finanțării, acumulat în fiecare zi, calculat lunar. Ca și în cazul băncilor, rata de dobândă în cazul facilităților de leasing financiar este exprimată ca procent fix sau variabil, stabilită prin raportare la un indice extern de referință: EURIBOR/ROBOR/LIBOR la o anumită perioadă sau din rata dobânzii de referință a Băncii Naţionale a României.
• Valoarea reziduală a bunului care reprezintă valoarea la care, după achitarea de către utilizator a tuturor ratelor de leasing prevăzute în contract, precum şi a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către Utilizator şi este stabilită de părţile contractante. Această valoare reprezintă, de regulă, 20% din valoarea de intrare a bunului. Posibilitatea achiziționării bunului la valoarea reziduală, stabilită conform celor de mai sus, face atractivă și foarte probabilă exercitarea opțiunii de cumpărare a bunului de
către Utilizator și transferarea dreptului de proprietate către acesta la finalul leasingului. În cazul leasingului financiar, acestă sumă este purtătoare de Taxă pe Valoarea Adăugată.
• Comisioanele – sunt sumele percepute de societatea de leasing pentru a acoperi costurile de analiză sau de administrare ale finanțării sau pentru alte servicii oferite Utilizatorului în legătură cu bunul finanțat (servicii pentru înmatricularea bunului, alte servicii de logistică, precum: obținere plăcuţe înmatriculare, schimbare număr de înmatriculare la cererea Utilizatorului, schimbare număr de înmatriculare în cazul numerelor care expiră, schimbare date de identificare Utilizator, obținere plăcuță nouă de înmatriculare, obținere numere înmatriculare provizorii etc.); În cazul persoanelor fizice, comisionul perceput de societatea de leasing pentru orice servicii prestate la cererea consumatorului se numește comision unic.
• Dobânda penalizatoare este penalitatea utilizată de Finanțator în cazul întârzierii Utilizatorului la plata ratelor de leasing; valoarea dobânzii penalizatoare sau procentul ratei de dobândă penalizatoare este prevăzut în contractul de leasing.
• Ratele de asigurare a bunului.

Riscurile unui leasing financiar

Utilizatorul unui contract de leasing financiar se poate confrunta cu o serie de riscuri asociate finanțării, ce pot apărea pe durata de leasing și pot afecta posibilitatea lui de rambursare a sumei finanțate:

 •  Riscul diminuării veniturilor;
 • Riscul variației ratei de dobândă;
 • Riscul variației cursului de schimb (riscul valutar).

Riscul diminuării veniturilor apare atunci când veniturile estimate inițial, la momentul semnării contractului de leasing, se diminuează în cursul duratei de leasing; o asemenea modificare poate fi determinată de apariția unor cheltuieli neprevăzute, de creșterea unor cheltuieli pre-existente, de modificarea condițiilor de muncă etc. Există riscul ca sumele
datorate lunar în baza contractului de leasing să devină greu de suportat.

Riscul variației ratei de dobândă poate apărea atunci când creșterea indicelui de referință în baza căruia este calculată dobânda crește, ceea ce determină o creștere a ratei de dobândă aplicabile. Un asemenea risc se poate materializa în cazul finanțărilor cu dobândă variabilă.

Riscul variației cursului de schimb (riscul valutar) poate determina creșterea sumelor de plată denominate în moneda națională în temeiul contractului de leasing, atunci când moneda în care este acordată finanțarea este diferită de moneda în care Utilizatorul realizează veniturile. În măsura în care apariția acestor riscuri produce o modificare semnificativă a costurilor de finanțare pe care Utilizatorul nu le poate acoperi, Utilizatorul se poate adresa societății de leasing, solicitând o restructurare a facilității contractate.

Modalități de restructurare a facilității de leasing

Procesul de restructurare a contractelor de leasing creează premisa adaptării anumitor termeni/
condiții/ prevederi ale contractelor de leasing la situația concretă a utilizatorilor care se
confruntă cu dificultăți financiare.

În cazul persoanelor fizice, dificultățile financiare pot fi generate de:

– Diminuarea veniturilor persoanei împrumutate;

– Diminuarea veniturilor familiei;

– Întreruperea activității în muncă;

– Probleme medicale sau de invaliditate;
– Alte probleme care pot afecta rambursarea contractului de leasing.

În cazul persoanelor juridice, dificultățile financiare pot fi generate de:

– Întârzierea sau lipsa încasărilor într-o perioadă determinată;
– Deficiențe în colectarea sumelor datorate;
– Scăderea nivelului de productivitate;
– Creșterea costurilor de funcționare;
– Alte probleme care pot afecta rambursarea contractului de leasing.

Restructurarea contractelor de leasing poate fi inițiată atât de Utilizator, în condițiile stabilite prin contractul de leasing, cât și de către Finanțator, care, la rândul său, poate fi în măsură să identifice și să evalueze dificultățile financiare ale clientului în ceea ce privește rambursarea ratelor de leasing.

Societățile de leasing au programe și politici de restructurare a contractelor de leasing care se aplică în situația utilizatorilor care întâmpină dificultăți financiare reale. Aplicarea acestor programe și politici presupune analiza situației financiare curente a utilizatorilor în vederea stabilirii posibilităților de restructurare. Implementarea măsurilor de restructurare presupune modificarea de comun acord a contractului de leasing și asumarea termenilor restructurării.

Este important pentru Utilizator să informeze societatea de leasing cu privire la orice situație care poate afecta derularea contractului de leasing în condițiile agreate; odată informată, societatea de leasing va căuta identificarea soluțiilor avantajoase de restructurare în perioadele cu probleme. Cele mai frecvente tipuri de restructurare sunt:

 •  Rescadențarea sau reeșalonarea

Acest tip de restructurare constă în modificarea unuia sau mai multora dintre
următoarele elemente: cuantumul, frecvența sau scadența obligațiilor de plată,
perioada contractuală.

 • Acordarea unei perioade de graţie

Această măsură de restructurare presupune convenirea de către părțile contractante a unei amânări pentru executarea obligațiilor de plată. Acordarea unei perioade de grație poate viza obligații principale și/sau accesorii. Prin această măsură de restructurare, durata inițială a contractului poate rămâne aceeași sau se poate modifica.

Reeșalonarea reprezintă modificarea scadenţei și/sau a sumei de plată a unor rate de leasing în sold sau amânarea la plată a unor redevențe, cu depășirea duratei inițiale de acordare a creditului, dar fără a depăși durata maximă de creditare pentru produsul în cauză. Rescadențarea reprezintă modificarea scadenţei și/sau a sumei de plată a unor rate de credit în sold fără a se depăși durata inițială de acordare a leasingului (maturitatea finală a acestuia).

Soluționarea solicitărilor şi/sau reclamațiilor

Prin Codul de Bune Practici adoptat în cadrul Asociației Societăților Financiare – ALB România la nivelul industriei de leasing în anul 2014, societățile de leasing și-au asumat să asigure o comunicare permanentă în relația cu clienții lor. În acest sens, societățile de leasing aduc la cunoștința clienților diversele canale de comunicare de care dispun (adresele locațiilor lor, numerele de telefon, adresele de email, adresele web etc.) și încurajează folosirea mijloacelor de comunicare electronice pentru soluționarea cerințelor sau reclamațiilor acestora.

Societățile de leasing di                    spun de proceduri interne de soluționare a cererilor și reclamațiilor clienților pe
care le aduc și la cunoștința clienților lor, desemnează persoane responsabile cu soluționarea oricăror solicitări sau reclamații și fixează termene clare de răspuns.

Societățile de leasing sunt interesate să analizeze gradul de satisfacție a clienților referitoare la serviciile oferite, astfel încât să cunoască în permanență așteptările clienților și să ofere servicii care să răspundă optim cerințelor acestora. În privința clienților persoane fizice (consumatorii), societățile de leasing au obligația legală de a-i informa asupra posibilităţii de transmitere a reclamaţiilor către Autoritatea pentru Protecţia Consumatorului (în cazul în care soluționarea reclamațiilor la nivelul societății de leasing ar fi imposibilă).

Articole relevante:

Drepturile consumatorului in relația cu băncile

Educație financiară: Creditare

Soluţionarea alternativă a litigiilor (SAL)

Educație financiară: Economisire. Informații și strategii

Educație financiară: Bugetul personal

Educație financiară: Instrumente de plată

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *