suport@creditpe.net

Ghid de finantare Electric Up. Informații complete

ghid de finantare electric up

In acest articol vă prezint detaliat un Ghid de finantare Electric Up, pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de
energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului
propriu şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și a staţiilor de
reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in

INTRODUCERE

Ghid de finantare Electric Up. 

Acest ghid include informaţii referitoare la condiţiile de finanţare, procedurile de
înscriere, evaluare şi selecţie a proiectelor şi informaţii generale privind
implementarea și monitorizarea acestora.
Pentru a mări şansele ca cererea dumneavoastră de finanţare nerambursabilă să fie
selectată, vă recomandăm ca înainte de a începe completarea acesteia să vă
asiguraţi că aţi citit toate informaţiile prezentate în acest Ghid şi că aţi înţeles toate
aspectele legate de modalitatea de finanţare a proiectelor de investiţii prin
programul de finanțare a Intreprinderilor Mici și Mijlocii și a operatorilor economici
din domeniul HoReCa.

CAP. I – Dispoziţii generale

Ghid de finantare Electric Up. 

ART. 1 – Rolul ghidului de finanţare

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Ghidul de finanţare a programului constituie un
suport informativ, având rolul de a furniza informaţii esenţiale referitoare la derularea programului
de finanțare a Intreprinderilor Mici și Mijlocii și a operatorilor economici din domeniul HoReCa pentru
instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere
instalată cuprinsă între 27 kWp și 100 kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în
Sistemul Energetic Național (denumit în continuare SEN), precum și cel puțin o staţie de reîncărcare
de minim 22 kW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de
încărcare.

(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
a) obiectul, scopul, obiectivul şi indicatorii de performanţă ai programului;
b) condiţiile de validare a operatorilor economici;
c) criterii de eligibilitate a proiectului propus şi a cheltuielilor acestuia;
d) implementarea şi monitorizarea proiectului finanțat.

ART. 2 – Obiectul, scopul, obiectivul programului şi indicatorii de performanţă

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea intreprinderilor mici și mijlocii și a operatorilor
economici din domeniul HoReCa pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere
cuprinsă între 27 kWp-100 kWp, sisteme care folosesc sursele regenerabile de energie, nepoluante,
precum și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice
hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare.
(2) Scopul programului îl reprezintă creşterea gradului de utilizare a surselor regenerabile de
energie și a eficienţei energetice, îmbunătăţirea calităţii aerului prin reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră, prin utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie
electrică necesară consumului propriu și livrarea surplusului în rețeaua națională de energie
electrică, precum și stimularea utilizării autovehiculelor electrice și electrice hibrid plug-in,
dezvoltarea transportului ecologic cu emisii reduse de gaze cu efect de seră prin montarea staţiilor
de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
Programul nu încurajează livrarea surplusului de energie în rețeaua națională de energie electrică,
rezultat din utilizarea sistemelor de panouri fotovoltaice, decât sub forma unei alternative pentru
care optează fiecare operator economic, în cazul depășirii capacităților de producere de energie
electrică pentru consumul propriu.
(3) Obiectivul programului constă în creşterea capacităţilor de producere a energiei electrice
din surse regenerabile cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp-100 kWp pentru asigurarea
consumului propriu și dezvoltarea electro-mobilității reale la nivel național prin creșterea numărului
staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
(4) Indicatorii de performanţă ai programului sunt:
– reducerea cantității totale de gaze cu efect de seră (kg CO₂ echivalent), prin instalarea
sistemelor de panouri fotovoltaice, calculată pe toată perioada de monitorizare a proiectului;

– atingerea țintei cu titlul indicativ de până la 6.500 puncte de reîncărcare și/sau realimentare
cu toate tipurile de combustibili alternativi conform Obiectivelor de politică națională din
Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 87/2018 pentru aprobarea Strategiei privind Cadrul
național de politică pentru dezvoltarea pieței în ceea ce privește combustibilii alternativi în
sectorul transporturilor și pentru instalarea infrastructurii relevante în România și înființarea
Consiliului interministerial de coordonare pentru dezvoltarea pieței pentru combustibili
alternativi, cu modificările și completările ulterioare, pentru a susține creșterea accelerată
a numărului de puncte de reîncărcare.

(5) Proiectele vor fi departajate prin Coeficientul de Performanță al Proiectului (CPP), calculat
prin aplicația informatică conform specificațiilor din Anexa 1 la ghid.

ART. 3 – Caracterul programului şi aria geografică de aplicare

Ghid de finantare Electric Up. 

Programul are caracter multianual şi se aplică la nivel naţional.

ART. 4 – Sursa de finanţare pentru derularea programului

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Sumele necesare implementării programului se asigură anual de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, conform art. 10 alin. (1) lit. d) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea
Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze
cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012 cu
modificările și completările ulterioare.
(2) Suma necesară implementării programului este de maximum 476 milioane lei în primul ciclu
de finanțare.

ART. 5 – Cuantumul finanţării

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Finanţarea nerambursabilă se acordă în cuantum de maxim 100.000 de euro pentru instalarea
sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de
100 kWp și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice
hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, reprezentând un suport financiar de până la 100%
din cheltuielile eligibile.
(2) În cadrul Programului se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30%
din totalul cheltuielilor eligibile aprobate, conform H.G. nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi
categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăți în avans din
fonduri publice.

ART. 6 – Cheltuieli eligibile în cadrul programului

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Sunt considerate cheltuieli eligibile următoarele:

a) cheltuielile cu achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice cu putere instalată de minim 27
kWp și maxim 100 kWp, având ca principale părţi componente: panouri fotovoltaice;
invertor/invertoare; echipamente conexiuni; structura de montaj a sistemului; modul de
comunicaţie; contoare inteligente care măsoară cantitatea de energie produsă de sistemul de panouri
fotovoltaice instalat şi care permit colectarea şi transmiterea datelor relevante de la distanţă, în
format electronic; tablou electric curent continuu/curent alternativ;

b) cheltuielile cu achiziţia a cel puțin unei staţii de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule
electrice şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare;
c) cheltuielile cu proiectarea, obținerea avizelor necesare, montarea şi punerea în funcţiune a
sistemului de panouri fotovoltaice și staţiilor de reîncărcare, reprezentând maximum 10% din
valoarea totală eligibilă a proiectului;
d) cheltuieli de consultanță și management de proiect de maxim 7% din valoarea totală eligibilă
a proiectului;
e) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea panoului de informare figura 1;
f) cheltuielile efectuate pentru realizarea şi instalarea unui sistem de avertizare/semnalare
pentru stația de reîncărcare figura 2;
g) 30% din cheltuielile cu achiziția acumulatorilor de stocare (maxim 30% din valoarea puterii
instalate a panourilor fotovoltaice), opțional.
(2) Este considerată cheltuială eligibilă taxa pe valoarea adăugată, TVA, dacă aceasta este
nedeductibilă.
(3) Cheltuielile aferente branşamentului la reţeaua de energie electrică nu sunt eligibile pentru
finanţarea din Program.
(4) Sunt considerate eligibile doar cheltuielile efectuate după semnarea contractului de
finanţare nerambursabilă, cu excepția cheltuielilor cu proiectarea, de consultanță și management de
proiect contractate începând cu maxim 30 zile anterior înscrierii în program, dovedite cu înscrisurile
aferente.

ART. 7 – Definiţii şi acronime

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Analiza conformităţii documentelor – procedură prin care se verifică existenţa tuturor
documentelor obligatorii care trebuie depuse şi valabilitatea acestora;
b) Autoritate – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
c) Aplicaţie informatică – aplicație administrată şi pusă la dispoziţie gratuit de către Autoritate,
având rolul de a gestiona bugetul programului, de depunere, de stocare şi verificare a informaţiilor
privind solicitanții înscrişi și monitorizarea implementării programului;
d) Aviz tehnic de racordare (ATR) – avizul valabil pentru un anumit amplasament, care se emite
de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator de rețea, asupra posibilităţilor şi condiţiilor
tehnico-economice de racordare la reţeaua electrică a locului de consum şi/sau de producere,
întocmit conform reglementărilor tehnice în vigoare emise de Autoritatea Națională de Reglementare
în Domeniul Energiei, respectiv Ordinul ANRE nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind
racordarea utilizatorilor la rețelele electrice de interes public cu modificările și completările ulterioare;
e) Auditor energetic pentru clădiri1
– persoană fizică atestată de Ministerul Lucrărilor Publice,
Dezvoltării și Administrației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, care are dreptul să
elaboreze rapoarte de audit energetic și/sau certificate de performanță energetică pentru
clădiri/unități de clădire, în conformitate cu metodologia specifică adoptată la nivel național aprobată prin ordin al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării și administrației. Auditorul energetic
pentru clădiri este specialistul care își desfășoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca
angajat al unor persoane juridice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005, privind performanța
energetică a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;
f) Auditor energetic pentru industrie2
– persoana fizică sau juridică atestată/autorizată în
condițiile legii care are dreptul să realizeze audit energetic la consumatori. Auditorii energetici
persoane fizice își desfășoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau angajați ai unor persoane
juridice, conform prevederilor Legii nr. 121/2014, privind eficiența energetică, cu modificările şi
completările ulterioare.
g) Beneficiar – solicitantul eligibil care a încheiat contractul de finanţare nerambursabilă cu
Autoritatea;
h) Cerere de decontare – formular completat și depus de beneficiar prin intermediul aplicației
informatice, în baza căreia se face decontarea cheltuielilor eligibile; modelul de formular al cererii
de decontare este prevăzut în Anexa 5 la prezentul ghid;
i) Cerere de finanţare nerambursabilă – formular completat şi depus de solicitant prin
intermediul aplicației informatice; modelul de formular al cererii de finanțare nerambursabilă este
prevăzut în Anexa nr. 3 la prezentul ghid;
î) Cerere de înscriere – formular completat şi depus prin intermediul aplicației informatice, în
cadrul sesiunii de înscriere, în vederea înscrierii în program; modelul cererii de înscriere este
prevăzut în Anexa nr. 2 la prezentul ghid;
j) Certificat de racordare – document emis de către operatorul de reţea în vederea punerii sub
tensiune a instalaţiilor electrice de la locul de consum şi/sau de producere şi a utilizării reţelei,
întocmit conform Ordinului ANRE nr. 5/2014 pentru aprobarea Conţinutului-cadru al certificatelor
de racordare, cu modificările şi completările ulterioare, care certifică îndeplinirea condiţiilor
prevăzute în avizul tehnic de racordare valabil, conform prevederilor Ordinul ANRE nr. 59/2013, cu
modificările și completările ulterioare;
k) Cheltuieli eligibile – cheltuieli efectuate de către Beneficiar cu achiziţia de produse şi/sau
lucrări și servicii necesare implementării proiectului şi care pot fi finanţate de Autoritate, detaliate
la art. 6;
l) Coeficientul de performanță al proiectului (CPP) – valoarea determinată de aplicația
informatică, conform specificațiilor de la Anexa 1 la prezentul ghid;
m) Contract de finanţare nerambursabilă actul juridic încheiat între Beneficiar şi Autoritate
prin care se aprobă spre finanţare un proiect, în scopul atingerii obiectivelor programului şi care
stabileşte drepturile şi obligaţiile părţilor (Anexa nr. 4 la prezentul ghid);
n) Curent electric alternativ – curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a
electronilor este inversată la intervale egale (ciclice);
o) Curent electric continuu – curent electric la care direcţia de curgere (deplasare) a
electronilor este într-un singur sens;
p) Dosar de decontare – dosar depus de către Beneficiar prin intermediul aplicației informatice,
care cuprinde cererea de decontare definită, însoţită de documentele justificative;
q) Dosar de finanţare – dosar depus de către solicitant la Autoritate prin intermediul aplicației
informatice, care cuprinde cererea de finanțare definită, însoțită de documentele justificative;

r) Instalator ales – firma de specialitate selectată de operatorul economic pentru instalarea
sistemului fotovoltaic care este atestată ANRE și are angajați instalatori pentru sisteme fotovoltaice
conform COR 741103;
s) Invertor – aparat care converteşte curentul continuu produs de sistemul de panouri
fotovoltaice în curent alternativ care apoi este livrat în reţeaua electrică, și care indeplinește
cerințele tehnice specificate în Ordinele ANRE nr. 228/2018 și nr. 132/2020;
ș) Întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv microîntreprinderi („IMM-uri”) – întreprinderi care
au sub 250 de angajaţi şi a căror cifră anuală de afaceri nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al
căror total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 de milioane euro;
t) Manager energetic – persoana fizică sau juridică prestatoare de servicii energetice atestată
în condițiile Legii nr. 121/2014 privind eficiența energetică, cu modificările și completările
ulterioare, al cărei obiect de activitate este organizarea, conducerea și gestionarea proceselor
energetice ale unui consumator;
ț) Panou (modul) solar fotovoltaic – blocul constructiv de bază al unui sistem de panouri
fotovoltaice, constituit dintr-un număr de celule solare fotovoltaice interconectate;
u) Punct comun de cuplare (PCC) – punct al unei reţele electrice, cel mai apropiat din punct
de vedere electric de un utilizator, la care sunt sau pot fi conectaţi şi alţi utilizatori, reprezentat,
de regulă, de punctul de delimitare ori de punctul de măsurare, astfel cum este stabilit în ATR;
v) Punct de reîncărcare (PR) – permite un transfer de energie electrică către un vehicul electric
sau electric hibrid plug-in, la o putere de minim 22 kW curent, echipat cu cel puţin o priză sau
conector de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN 62196-2:2017;
w) Punct de reîncărcare accesibil publicului (PRap) – punct de reîncărcare care furnizează
energie electrică şi care oferă utilizatorilor un acces nediscriminatoriu; accesul nediscriminatoriu
poate include diverse forme de autentificare, utilizare şi plată;
x) Putere de vârf – peak power – reprezintă puterea de ieşire a unei celule fotovoltaice/modul
fotovoltaic la temperaturi de operare de 25℃ în plină lumină (iradiere) solară de 1.000 waţi pe metru
pătrat [într-o zi senină, cu soarele sus şi celulele fotovoltaice (fotoelectrice) îndreptate cu faţa direct
spre soare, incidentă razelor perpendicular] – unitatea de măsură – Wp (watt peak);
y) Putere electrică (P) – puterea electrică (P – măsurată în watt) este produsul dintre tensiunea
curentului electric (U – măsurată în volţi) şi intensitatea curentului electric (I – măsurată în amperi);
z) Raportul de performanță (RP) – calculat și asumat de instalatorul de tip A, conform IEC
61724-1:2017(E), IEC 61724-2:2016(E), IEC 61724-3:2016(E).
aa) Semnătura electronică – Semnarea documentelor cu ajutorul unui certificat digital calificat.
ab) Sistem de panouri fotovoltaice – complex de instalaţii, echipamente şi elemente, care
împreună sunt destinate producerii și stocării de energie electrică utilizând energia solară;
ac) Solicitant eligibil – persoana juridică care îndeplineşte cumulativ criteriile de eligibilitate şi
depune prin intermediul aplicației informatice la Autoritate documentele obligatorii prevăzute în
ghid, pentru una sau mai multe locații;
ad) Staţie de reîncărcare – este elementul central al infrastructurii de reîncărcare autovehicule
electrice şi electrice hibrid plug-in care furnizează energia electrică necesară reîncărcării prin
intermediul a unuia sau a mai multe puncte de reîncărcare;
ae) Unitate HoReCa – persoană juridică română, care desfășoară activități sub codurile CAEN
5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe și
perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii de
cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte activități de
servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a.
(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
a) termenul de „zi“ sau „zile“ reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se
specifică altfel. Termenul se calculează fără a se lua în calcul prima şi ultima zi, iar când ultima zi a
unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care
urmează. Documentele şi actele solicitate prin ghid pot fi utilizate şi în data eliberării lor;
b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma de singular includ şi forma de plural
şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
c) MEEMA – Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri;
d) ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
e) ATR – aviz tehnic de racordare;
f) CPP – Coeficientul de Performanță al Proiectului;
g) CUI/CIF – cod unic de inregistrare/cod de identificare fiscală;
h) HoReCa – industria ospitalității definită la Art.7, alin.1, lit. ae;
i) IMM – întreprinderi mici și mijlocii;
j) PCC – punct comun de cuplare;
k) SEN – sistemul energetic național;
l) TVA – taxa pe valoarea adăugată.
ART. 8 – Etapele programului
(1) Programul de finanțare se aplică pe perioada 2021- 2027, în mai multe cicluri de finanțare.
(2) Un ciclu de finanțare are următoarele etapele:
a) publicarea pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro a informaţiilor necesare
demarării programului;
b) înscrierea solicitanţilor și validarea înscrierii acestora;
c) depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea CPP;
d) solicitarea de informații suplimentare și clarificări;
e) analiza și aprobarea proiectelor;
f) publicarea listei proiectelor eligibile și respinse pe pagina de internet energie.gov.ro;
g) depunerea și soluționarea contestațiilor de către comisia de soluționare a contestațiilor;
h) publicarea listei finale ca urmare a rezultatelor contestațiilor pe pagina de internet
energie.gov.ro;
i) încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă;

j) publicarea listei contractelor de finanțare semnate pe pagina de internet energie.gov.ro;
î) acceptarea solicitărilor de avans și plata acestora;
k) implementarea proiectelor de către Beneficiari;
l) decontarea sumelor solicitate de către Beneficiari;
m) monitorizarea implementării proiectului la Beneficiari;
n) monitorizarea durabilității proiectului la Beneficiari.
(3) Grafic indicativ de timp privind desfășurarea etapelor Programului pentru ciclul 1 de
finanțare:
a) Autoritatea va publica toate informațiile utile cu minim 5 zile anterior deschiderii sesiunii de
înscriere în Program;
b) Sesiunea de înscriere se desfășoară pe parcursul a 2 luni (60 de zile);
c) Fiecare solicitant va obține parola de pe platforma informatică și în mod automat confirmarea
înscrierii și numărul unic asociat înscrierii;
d) Sesiunea de depunere a proiectelor se va desfășura timp de minim 2 luni (60 de zile), ulterior
demarării sesiunii de înscriere;
e) Analiza și validarea proiectelor se desfășoară pe parcursul a minim 2 luni (60 de zile), lista
proiectelor validate și respinse fiind publicată pe pagina de internet a Autorității la sfârșitul acestei
perioade;
f) Contestațiile se vor depune în termen de 5 zile de la publicarea listelor, iar soluționarea
acestora se va realiza în maxim 15 zile lucrătoare de la depunere;
g) Sesiunea pentru încheierea contractelor de finanțare nerambursabilă se va deschide în maxim
o lună (30 de zile) de la soluționarea ultimei contestații;
h) În termen de 3 luni (90 de zile) de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au
obligaţia de a introduce ATR-ul în aplicaţia informatică; nedepunerea ATR atrage rezoluțiunea
contractului de finanțare;
i) Fiecare operator economic poate depune o solicitare de avans de maxim 30% din suma
solicitată, ca anexă a contractului de finanțare nerambursabilă, în maxim 2 luni (60 de zile) de la
semnarea acestuia; solicitarea se poate face începând din faza de depunere a proiectelor în condițiile
prevăzute în ghid;
î) Perioada de implementare a unui proiect se consideră primele 12 luni de la semnarea
contractului de finanțare, termen în care Beneficiarul încarcă în aplicația informatică certificatul de
racordare și încheie toate formalităţile privind recepţia și punerea în funcțiune a sistemului de
panouri fotovoltaice și a stației de reîncărcare, încarcă facturile și solicită serviciile unui auditor
energetic/manager energetic pentru întocmirea raportului de monitorizare a implementării;
j) Perioada de monitorizare a durabilității unui proiect se consideră 5 ani după încheierea
perioadei de implementare. Raportul de durabilitate se completează on-line pe platforma
informatică în fiecare an.

ART. 9 – Reguli generale privind gestionarea informaţiilor

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Pentru derularea programului, prin Ordin al Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de
Afaceri, se aprobă:

a) sesiunile de desfăşurare a programului şi sumele alocate finanţării, care se publică pe pagina
de internet energie.gov.ro;
b) modelul grilelor de verificare şi evaluare a conformităţii dosarelor de finanţare şi criteriilor
de eligibilitate, conform prevederilor prezentului ghid;
c) comisia de analiză, de soluționare a contestațiilor și de implementare și monitorizare.
(2) Informaţiile necesare desfăşurării programului, sumele alocate finanțării și documentele
relevante se gestionează prin intermediul aplicaţiei informatice.

CAP. II – Proceduri de înscriere, evaluare, analiză și aprobare, contractare,
implementare şi monitorizare în cadrul programului

Ghid de finantare Electric Up. 

ART. 10 – Publicarea pe pagina de internet

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Autoritatea va publica pe pagina de internet www.energie.gov.ro, informaţiile necesare
privind demararea programului și perioada de organizare a sesiunii de înscriere, cu minim 5 zile
înainte de deschiderea sesiunii.
(2) Pe parcursul derulării programului se pot organiza mai multe sesiuni de înscriere.
(3) Operatorii economici au obligația de a urmări informațiile referitoare la Program pe pagina
de internet energie.gov.ro, pe toată perioada de înscriere, până la semnarea cererii de finanțare,
precum și pe perioada de implementare și monitorizare.
Înscrierea și validarea operatorilor economici în Program

ART. 11 – Criterii de eligibilitate pentru validarea operatorilor economici

Ghid de finantare Electric Up. 

Sunt eligibili pentru a participa în cadrul programului IMM-uri și operatori economici din
domeniului HoReCa, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) este persoană juridică conform prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și
dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare;
b) în cazul operatorilor economici din domeniului HoReCa, desfășoară activități sub codurile
CAEN 5510 – Hoteluri și alte facilități de cazare similare, 5520 – Facilități de cazare pentru vacanțe
și perioadă de scurtă durată, 5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere, 5590 – Alte servicii
de cazare, 5610 – Restaurante și alte activități de servicii de alimentație, 5621 – Activități de
alimentație (catering) pentru evenimente, 5629 – Alte activități de alimentație, 5630 – Baruri și alte
activități de servire a băuturilor, n.c.a., 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform
clasificării activităților din economia națională aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 , cu
modificările și completările ulterioare;
c) deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde
solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul
estimat pentru 12 luni consecutive;
d) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către
bugetul de stat, bugetele locale conform prevederilor legale în vigoare;

e) are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează
ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului
de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;
f) nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile
economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare,
desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială;
nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru
orice altă situaţie similară;
g) nu este declarant a fi într-o situație gravă de încălcare a prevederilor legislației financiare;
h) se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară
instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în
vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate
solicitate prin ghidul de finanţare;
i) se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin
instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin
ghidul de finanţare;
î) ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul
dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,
cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind
aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de
minimis;
j) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3
ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare),
cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul
stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE)
nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind
funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care
prestează servicii de interes economic general – inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de
întreprindere unică;
k) în situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la
art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea
totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o
perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă.

 

ART. 12 Înscrierea solicitanţilor și validarea înscrierii acestora

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Solicitanții, IMM-uri și operatori economici din domeniul HoReCa se înscriu în Program prin
completarea cererii de înscriere în aplicația informatică, conform formularului prevăzut în Anexa nr.
2 la ghid;
(2) Cererea de înscriere se semnează electronic de către reprezentantul legal sau de către
împuternicitul acestuia;
(3) În cazul în care cererea de înscriere este semnată de către persoana împuternicită de
reprezentantul legal, se va atașa imputernicirea notarială, scanată sau semnată digital;
(4) Datele introduse de solicitant se validează automat de către aplicația informatică;

(5) În urma validării, solicitantului i se generează automat un număr de identificare (profil, user
și parolă).

ART. 13 – Depunerea, evaluarea proiectelor și atribuirea CPP

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Depunerea proiectelor se efectuează prin intermediul aplicației informatice în sesiunea de
depunere.
(2) Proiectele vor indeplini criteriile de eligibilitate şi cerinţele tehnice ale componentelor
sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare din prezentul ghid;
(3) Procedura de depunere a proiectului constă în:
a) completarea, de către solicitant, a câmpurilor obligatorii generate de platforma informatică;
b) prezentarea proiectului în format .csv, prin încărcarea simulării proiectului realizată în PVGIS
pe platforma informatică, cu respectarea criteriilor de eligibilitate și specificațiilor tehnice
prevăzute la art. 14.
(4) Solicitantul va semna electronic depunerea proiectului;
(5) Proiectul depus prin intermediul aplicației informatice, va primi o recipisă electronică care
asigură confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei/sesiunii de
depunere, pe care vor fi menționate coeficientul de performanță al proiectului (CPP) și numărul de
ordine eliberat de aplicația informatică;
(6) În cazul în care se constată neclarităţi în documentele depuse, acestea prezintă
neconcordanţe sau au fost depuse într-o altă formă decât cea prevăzută de ghid, Autoritatea aduce
la cunoştinţă operatorilor economici motivele invalidării, prin intermediul platformei informatice,
iar aceştia, în termen de 15 zile lucrătoare, au posibilitatea de a completa/transmite documentele
în forma corectă şi/sau a clarificărilor, cu condiţia ca documentele şi/sau clarificările să dovedească
eligibilitatea solicitantului la data depunerii.
(7) Atrag respingerea dosarului de validare următoarele:
a) nerespectarea termenului prevăzut la alin. (1);
b) lipsa unui document, neprezentarea acestuia la termenul stabilit ori depășirea perioadei de
valabilitate;
c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate sau cerințe tehnice;
d) solicitarea pentru instalare doar a sistemului de panouri fotovoltaice pentru producerea de
energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu
şi livrarea surplusului în Sistemul Energetic Național, fără stația/staţiile de reîncărcare de minim 22
kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.
e) solicitarea pentru instalare doar a stației/staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru
vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, fără sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea
de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp.

 

ART. 14 – Criterii de eligibilitate a proiectului şi cerinţe tehnice ale componentelor sistemului de
panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Este eligibil proiectul care are ca scop realizarea sistemului de panouri fotovoltaice pentru
producerea energiei electrice pentru consum propriu, iar surplusul de energie va fi livrat în reţeaua
naţională de distribuţie, și cel puțin o staţie de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice
şi electrice hibrid plug-in, cu minim două puncte de încărcare, cu sau fără acces public.
(2) Prin program se finanţează proiecte privind instalarea de sisteme de panouri fotovoltaice cu
o putere instalată între 27 kWp – 100 kWp.
(3) Sistemul de producere a energiei electrice pentru consumatori racordaţi la reţeaua naţională
de distribuţie a energiei electrice va avea următoarea dimensionare:
a) sistemul de panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și
maximum 100 kWp, fiecare panou cu o putere minim instalată de minim 300 Wp;
b) invertor/invertoare cu o putere însumată instalată de minimum 27 kWp și maximum 100 kWp;
c) conexiuni – curent continuu şi/sau curent alternativ;
d) structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde
va fi instalată, conform unor documentații de expertiză tehnică structurală, unde este cazul;
e) tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă.
(4) Componentele sistemului de producere a energiei electrice trebuie certificate de un
organism acreditat în conformitate cu SR EN/ISO 17065.
(5) Schema electrică cu protecţiile aferente centralei fotovoltaice de producere a energiei
electrice trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice impuse de reglementările ANRE în vigoare.
(6) Cerinţe tehnice minime ale panourilor fotovoltaice:
a) puterea nominală minimă a panoului Pm [Wp]: 300 Wp; +/- 5 W
b) eficienţă panou: minimum 18%;
c) grad protecţie: minimum IP65;
d) rezistenţă factori externi: în conformitate cu standardul IEC 61215;
e) interval de temperatură funcţionare: – 40°C – 85°C;
f) NOCT: 45°C+/-2°C;
g) tensiunea la putere maximă a modulului UM [V]: ≥ 30V;
h) standarde minime obligatorii pentru module: SR EN 61215 şi SR EN 61730;
JE 61215, IEC 61730
i) garanţie panou: minimum 10 ani pentru fiecare modul şi
garanție de productivitate 25 de ani;
j) garanţie eficientă: peste 90% în 10 ani şi peste 80%
în 25 de ani;
k) condiţii de măsură: – masă aer AM = 1,5;

(Standard Test Conditions – STC) – radiaţie solară E = 1.000 W/m2
;
– temperatura celulei TC = 25 °C.
(7) Cerinţe tehnice minime ale invertorului/invertoarelor:
a) puterea nominală instalată însumată: minimum 27 kW; maxim 100 kW
b) MPPT da;
c) ieşire: 230/400 Vac, 50 Hz;
d) eficienţă: minimum 96%;
e) interval de temperatură funcţionare: – 25°C – 60°C
f) umiditate: cel puțin 95%;
g) certificări conform: SR EN 62109, SR EN 61000, SR EN 50438;
IEC 62109, IEC 6100, IEC 50438, EN 50178,
EN 50438, CEI 016, CEI 021, IEC 61727
h) garanţie invertor minimum 5 ani.
(8) Invertorul poate fi şi hibrid.
(9) Invertorul este capabil să comunice informaţiile măsurate printr-un modul protocol
compatibil cu cerinţele de telecitire ale operatorului reţelei de distribuţie a energiei electrice.
(10) Alte cerinţe tehnice pe care trebuie să le îndeplinească invertoarele sunt cele prevăzute în
Ordinele ANRE nr. 228/2018 și nr. 132/2020.
(11) Cerinţele tehnice minime ale racordului electric:
a) toate elementele componente ale sistemului vor fi conectate la reţea şi vor respecta
cerinţele operatorului de distribuţie;
b) ieşirea în sistem se va face printr-o protecţie redundantă şi un contor specific în sarcina
operatorului de distribuţie.
(12) Cerinţele tehnice minime ale modulului de comunicaţie:
a) protocol: Mod Bus liber;
b) date transmise: energie zilnică, curent;
c) garanţie: minimum 5 ani;
d) certificare: SR EN 60950/SR EN 62368, SR EN 55032;
e) comunicaţie: reţea mobilă
(inclusiv abonament SIM)/WAN/LAN;
f) memorie: capacitate de stocare compatibilă cu
volumul datelor înregistrate;
g) management SIM: resetare de la distanţă în ccaz de deficienţă
de comunicaţie;
h) management SMS: platforma de resetare şi de status sistem;
i) interval de temperatură funcţionare: -20°C – +55°C.
(13) Echipamentele folosite trebuie să aibă capabilitatea de centralizarea datelor în format
criptat sau nemodificabil pe platforma producătorului acestora și în memoria tampon (buffer).
Platforma trebuie să permită accesul autorității finanțatoare prin intermediul credențialelor proprii,
adică posibilitatea atașării contului autorității la interfața platformei producătorului echipamentelor
fotovoltaice finanțate.
(14) Platforma producătorului de echipamente fotovoltaice, trebuie să dispună de opțiunea
configurării raportărilor periodice (ex: zilnice, săptămânale, lunare) din care să reiasă producția
totală, consumul total, date despre utilizarea componentei de stocare a energiei și alte informații
relevante pe baza cărora se poate analiza randamentul finanțării pe perioada de monitorizare.
(15) Nu vor fi acceptate rapoartele transmise manual, în format nesecurizat sau asupra cărora
exista suspiciunea alterarii datelor precum și:
– descărcarea acestora de pe echipament sau de pe platorma producătorului și
expedierea/încărcarea manuală;
– forwardarea emailurilor de raportare primite de la echipament sau de la platforma
producatorului;
– rapoarte provenite de pe platforme de centralizare dezvoltate în regie proprie sau independente
de producătorul echipamentelor;
– echipamente de monitorizare și raportare care permit alterarea datelor;
– echipamente care nu dețin certificari si omologari la nivel european;
– echipamente care rulează firmware customizat sau alterat;
– rapoarte ce provin din pagina producatorului, fără un certificat SSL valid și emis de către o
autoritate de certificare recunoscută.
(16) Cerințele tehnice minime ale sistemului de stocare energie:
a) Acumulatori: tip Deep Cycle cu gel, NiMh sau Litiu;
b) Cicluri de descărcare la 50%: minim 750;
c) Durata de viață: minim 10 ani la 20°C;
d) Necesită întreținere: nu;
e) Acumultorii se pot monta: atât vertical, cât și orizontal;
f) Sistemul va fi prevăzut cu: modul de monitorizare și vizualizare
a încărcării.
(17) Cerințe tehnice minime pentru punctul de reîncărcare:
a) stațiile de reîncărcare vor avea factori de protecție minim IP54;
b) stațiile de reîncărcare, atât normale cât și rapide, trebuie să aibă protocol de comunicare
certificat minim OCPP 1.6, pentru a putea fi integrate în orice rețea prin platforme informatice
specifice;

c) se asigură un minim de locuri de parcare, cel puţin egal cu numărul staţiilor de reîncărcare
solicitate și al conectorilor disponibili pentru reîncărcare destinate exclusiv încărcării autovehiculelor
electrice şi electrice hibrid plug-in, marcate corespunzător.
(18) Cerințele tehnice pentru staţiile de reîncărcare de pe domeniul public sau privat, cu acces
public permanent:
a) interfața de operare a utilizatorului (display-ul) trebuie să fie în limba română și cel puțin în
alte 2 limbi de circulație internațională și să fie amplasată la maxim 1.500 mm de sol pentru a facilita
accesul persoanelor cu dizabilități;
b) stațiile de reîncărcare rapidă trebuie să fie pregătite pentru sezonul rece, fiind prevăzute cu
sisteme de ventilare forțată a aerului cald la conectori, pentru a evita condensul, înghețul
(degradarea timpurie și imposibilitatea de folosire a stațiilor);
c) ecranul trebuie să fie certificat antivandal, cu minim IK10.
d) standardul SR EN 62196-2:2017 pentru staţiile cu putere normală, SR EN 62196-3:2015 pentru
staţiile cu putere ridicată de minim 50 KW și SR EN 61851-23/DIN 70121 pentru minim 75 KW;
e) factorul de putere al stațiilor de reîncărcare rapidă – minim 0,98;
f) eficiența stațiilor de reîncărcare rapidă – minim 95%;
g) garanția pentru lucrări și produsele finanțate este de 5 ani.
h) prevede semnalizarea corespunzătoare a spaţiilor în care sunt instalate staţiile de
reîncărcare cu următorul panou de informare: figura 2.

ART. 15 – Validarea proiectului
(1) În vederea aprobării solicitanților validați, Autoritatea efectuează analiza documentelor
depuse de către aceştia în aplicația informatică.
(2) Analiza documentelor prevăzute la alin. (1) este efectuată de o comisie, denumită în
continuare comisia de analiză.
(3) Comisia de analiză verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi înaintează Președintelui
comisiei centralizatorul cuprinzând proiectele propuse spre finanțare și centralizatorul cuprinzând
proiectele propuse spre respingere, cu indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la
baza propunerii de respingere.
(4) Prin decizie, Președintele comisiei, aprobă centralizatorul cuprinzând proiectele propuse
spre finanțare și centralizatorul privind proiectele propuse spre respingere.
(5) Deciziile Comisiei de analiză cuprinzând listele proiectelor acceptate și listele proiectelor
respinse, se aduc la cunoştinţa solicitanţilor prin publicarea pe site-ul Autorităţii,
www.energie.gov.ro, cu menționarea coeficientului de performanță a proiectului (CCP), a puterii
însumate a punctelor de reîncărcare solicitate spre instalare prin program de către fiecare solicitant
și a numărului de ordine al depunerii.
(6) Autoritatea publică pe pagina proprie de internet, www.energie.gov.ro, lista proiectelor
selectate cu menționarea coeficientului de performanță a proiectului (CCP), a puterii însumate a punctelor de reîncărcare solicitate spre instalare prin program de către fiecare solicitant și a
numărului de ordine al depunerii.
(7) Proiectele vor fi ordonate spre finanțare după Coeficientul de performanță al proiectului
(CCP) .
Pentru departajarea unor solicitanți cu CCP egal, se folosește Puterea însumată AC și DC a
punctelor de reîncărcare solicitate pentru instalare prin program de către fiecare solicitant .
În situația egalității perfecte după aplicarea ambelor criterii anterioare, solicitanții vor fi
departajați în funcție de Valoarea proiectului de fotovoltaice și încărcare prezentat 
și apoi de Ordinea depunerii documentelor în program .
ART. 16 – Contestarea rezultatului
(1) Împotriva deciziei Comisiei de analiză solicitanţii pot depune o singură contestaţie, în termen
de 5 zile lucrătoare de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a deciziilor prevăzute la
art. 15 alin. (5).
(2) Contestaţia se înregistrează în aplicația informatică în termen de maxim 5 zile lucrătoare de
la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii a listei proiectelor propuse spre respingere.
(3) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte din aplicația informatică a Autorităţii un
număr unic de înregistrare.
(4) Contestaţia trebuie să cuprindă:
a) obiectul contestaţiei;
b) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază.
(5) Soluţionarea contestaţiilor este efectuată în cadrul Comisiei de soluţionare a contestaţiilor,
în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data depunerii.
(6) Rezultatele soluţionării contestaţiilor se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
(7) Împotriva deciziei de respingere a contestaţiei, solicitantul poate sesiza instanţa de
contencios administrativ competentă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Până la soluţionarea contestaţiei, sumele rezervate finanţării contestatarilor rămân
indisponibilizate acestora.

ART. 17 – Programarea în vederea încheierii contractului

Ghid de finantare Electric Up. 

Pentru încheierea contractelor, Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor validați contractele
de finanțare nerambursabilă prin intermediul aplicaţiei informatice. Contractele vor fi
contrasemnate de Autoritate în format electronic.
ART. 18 – Contractul de finanțare
(1) Modelul contractului de finanțare este prevăzut în Anexa nr. 4 la prezentul ghid.
(2) Până la momentul perfectării contractului de finanțare, Autoritatea are dreptul să modifice
şi/sau să completeze modelul de contract, ulterior orice modificare şi/sau completare realizându-se
cu acordul ambelor părţi, prin act adiţional.
(3) Contractul de finanțare intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi
este valabil până la stingerea tuturor obligaţiilor asumate.
(4) Lista operatorilor validaţi care au încheiat contracte de finanțare cu Autoritatea se publică
pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro.
ART. 19 – Documente necesare Beneficiarilor în vederea finanțării
Documentele pe care le depune Beneficiarul sunt:
a) cererea de finanţare, conform Anexei nr. 3 la prezentul ghid cu semnătură electronică;
b) certificatul de înregistrare fiscală, valabil la data înscrierii, scanat;
c) împuternicirea notarială, în situaţia în care cererea de finanţare este semnată de către
altcineva decât solicitantul, scanată;
d) actul de identitate al persoanei împuternicite, valabil la data înscrierii, scanat;
e) documentele doveditoare ale calității de proprietar/administrator, concesionar sau
locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe care se implementează proiectul (extras
de carte funciară nu mai vechi de 30 de zile la data înscrierii, contract de
concesiune/chirie/comodat, după caz, valabil pe toată durata de implementare și monitorizare a
proiectului), scanate. În cazul în care beneficiarul nu este proprietarul imobilului pe care se
implementează proiectul, documentele doveditoare ale calității de administrator, concesionar sau
locatar/comodatar cu drept de superficie vor fi însoțite de extrasul de carte funciară (nu mai vechi
de 30 de zile la data înscrierii) al respectivului imobil, precum și de acordul proprietarului cu privire
la implementarea proiectului. În situaţia în care informaţiile din cererea de finanţare nu corespund,
în parte sau în totalitate, cu cele cuprinse în extrasul de carte funciară, se va depune un document
emis de unitatea administrativ-teritorială, prin care să se realizeze corespondenţa datelor
respective, scanat;
f) certificatul de atestare fiscală (electronic/scanat), privind obligaţiile de plată către bugetul
de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului
Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data înscrierii, emis în SPV;

g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi
are sediul social, în termen de valabilitate la data înscrierii, scanat;
h) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se
va implementa proiectul, în termen de valabilitate la data înscrierii, în cazul în care solicitantul are
sediul în altă localitate decât cea în care se implementează proiectul, scanat;
i) extrasul Revisal privind calificarea COR 741103 pentru cel puțin doi angajați ai instalatorului
ales, scanat;
î) atestatul ANRE, scanat;
j) raport de audit energetic în baza facturilor anterioare și/sau de tip proiectiv, pentru
validarea curbei de consum de energie electrică pentru 12 luni, în baza facturilor plătite, a
dimensionării sistemului fotovoltaic, inclusiv proiecție producție/ consum propriu energie electrică
folosind instrumentul PVGIS, conform calculelor efectuate folosind baza de date cu radiația solară
PVGIS Sarah, în format CSV, realizat de un instalator ales, atestat ANRE, auditor energetic și/sau
manager energetic acreditați de ANRE sau MEEMA, având în vedere raportul de performanță
(performance ratio);
k) solicitarea Beneficiarului de a i se acorda un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor
eligibile aprobate în condițiile stabilite prin suma solicitată;
l) în situația prevăzută la litera k), Beneficiarul prezintă un instrument de garantare emis în
condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute
în Ghid.

ART. 20 – Încheierea contractului de finanţare nerambursabilă

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Autoritatea pune la dispoziţia solicitanţilor eligibili în termen de 10 zile, contractele de
finanţare nerambursabilă prin intermediul aplicaţiei informatice. Contractele poartă semnătura
electronică a Autorităţii.
(2) În termenul prevăzut la alin. (1), solicitantul eligibil semnează în aplicaţia informatică
contractul de finanţare nerambursabilă.
ART. 21 – Obţinerea ATR şi prezentarea acestuia
(1) În termen de 90 de zile de la semnarea contractelor de finanțare, beneficiarii au obligaţia
de a introduce ATR-ul în aplicaţia informatică;
(2) Neprezentarea ATR și neintroducerea acestui document în aplicaţia informatică în termenul
prevăzut la alin. (1) se consideră renunţare la finanţare și atrage rezoluțiunea contractului de
finanțare.

ART. 21 – Dispoziţii generale pentru implementarea proiectului

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Implementarea proiectului se realizează de către Beneficiar prin instalarea sistemului de
panouri fotovoltaice și prin instalarea stațiilor de reîncărcare, cu îndeplinirea formalităţilor specifice
obţinerii tuturor avizelor şi acordurilor.
(2) Implementarea proiectului se realizează în termen de 12 luni de la semnarea contractului de
finanţare nerambursabilă, termen în care Beneficiarul depune certificatul de racordare şi încheie
toate formalităţile privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice și stațiilor de reîncărcare,
emiterea facturii şi plata contribuţiei proprii.
(3) În maximum 5 zile de la termenul prevăzut la alin. (2), Beneficiarul scanează şi introduce în
aplicaţia informatică documentele antemenționate.

ART. 22 – Documentele privind recepţia sistemului de panouri fotovoltaice, precum și a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, emiterea facturilor şi plata
contribuţiei proprii

Ghid de finantare Electric Up. 

Documentele aferente formalităţilor, potrivit art. 21 alin. (2), sunt:
a) facturi emise Beneficiarului, în original;
b) declaraţiile de conformitate şi certificatele de garanţie emise de către producătorul
echipamentelor conform Art. 19 lit. c) din Ordinului ANRE 69/2020, care să conţină inclusiv seriile
componentelor principale (panouri fotovoltaice, contoare, invertor/invertoare, puncte de încărcare)
ale sistemului de panouri fotovoltaice, precum și a staţiilor de reîncărcare de minim 22 KW pentru
vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in;
c) certificatul de racordare.
d) procesul-verbal de recepţie însoţit de o anexă din care să reiasă îndeplinirea caracteristicilor
tehnice ale componentelor sistemului, conform specificațiilor tehnice din prezentul ghid.

ART. 23 – Reguli privind întocmirea facturii

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Factura trebuie să cuprindă atributele de identificare ale Beneficiarului.
(2) Factura trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie completată integral, conform prevederilor legale;
b) să fie emisă după data semnării contractului de finanţare nerambursabilă și înainte de data
depunerii cererii de decontare la Autoritate;
c) să conţină denumirea şi cantitatea bunurilor livrate, elementele de identificare a acestora,
denumirea serviciilor prestate.

ART. 24 – Mecanismul de decontare

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Decontarea cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul programului se realizează prin
depunerea cererii de decontare, însoţită în mod obligatoriu de documentele justificative prevăzute
în prezentul ghid.
(2) Dosarul de decontare se depune şi se înregistrează la Autoritate până în ultima zi a duratei
de valabilitate a contractului de finantare.
(3) Autoritatea analizează dosarele de decontare în ordinea depunerii acestora şi stabileşte
cheltuielile eligibile şi sumele ce pot fi finanţate, conform prevederilor prezentului ghid.
(4) Plata sumelor aferente dosarelor de decontare aprobate se face prin virament în contul de
trezorerie, în măsura în care cererile de decontare şi documentele anexate acestora sunt complete
şi corect întocmite, în limita disponibilului existent în bugetul aferent ciclului de finanțare.
(5) Termenul de decontare este 30 de zile de la depunerea completă a dosarului de decontare.
(6) În situaţia în care nu se respectă condiţiile impuse de ghid şi obligaţiile asumate prin
contractul încheiat cu Autoritatea, aceasta din urmă nu va plăti suma solicitată.
(7) Autoritatea poate deconta în avans până la 30% din valoarea contractului dacă operatorul
economic face dovada plății către instalatorul ales a unei sume cel puțin egală cu avansul solicitat.
(8) În acest caz termenul de decontare este de 30 de zile de la data depunerii dovezii plății.
(9) În cazul în care nu se poate efectua recepția sistemului conform art. 22, sumele decontate
în avans vor fi restituite integral.

ART. 25 – Conţinutul dosarului de decontare

Ghid de finantare Electric Up. 

Dosarul de decontare conţine următoarele:
(1) cererea de decontare semnată electronic;
(2) dosarul de finanţare al Beneficiarului, care cuprinde următoarele documente:
a) documentele menţionate la art. 22 şi art. 23, în forma solicitată prin ghid;
b) ATR, scanat;
c) certificat de racordare, scanat.
Monitorizarea Beneficiarilor

ART. 26 – Dispoziţii generale

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Monitorizarea finanţării acordate în cadrul programului, a investiţiilor realizate, precum şi a
respectării condiţiilor prevăzute în prezentul ghid se face de către Autoritate pe o perioadă de 5 ani
de la data obţinerii de către Beneficiar a certificatului de racordare.
(2) Beneficiarul va păstra 5 ani de la finalizarea proiectului în formă fizică dosarul cu toate
documentele încărcate electronic în dosarul transmis prin intermediul aplicației electronice, în
original sau în copie conform cu originalul, după cum este cazul.

(3) Beneficiarii au următoarele obligaţii pe perioada de monitorizare:
a) să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate prin program cu diligenţele unui bun
proprietar;
b) să menţină în funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice și punctele de reîncărcare
achiziționate și instalate prin program minim 10 ani;
c) să permită/să ia toate măsurile necesare pentru a se permite reprezentanţilor Autorităţii şi
ai instituţiilor abilitate să verifice şi să controleze modul în care sunt îndeplinite obiectivele
proiectului, inclusiv prin vizite la faţa locului;
d) în perioada de monitorizare, Beneficiarul va întocmi şi va transmite anual în format
electronic, de la finalizarea proiectului, un raport referitor la funcţionalitatea sistemului de panouri
fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, derularea activităţilor și un audit energetic. Acesta va viza
inclusiv raportul de funcționare a sistemului, cu obligativitatea menținerii în funcțiune optimă pe
întreaga durată de monitorizare cu o curbă de depreciere de maxim 15%, iar în situația instalării unor
sisteme de stocare, cu o curbă de depreciere a acestora de maxim 40%.
e) să aducă la cunoştinţa organelor de executare, potenţialilor terţi dobânditori sau creditori,
după caz, obligaţia menţinerii funcţionalităţii investiţiei finanţate prin program, în situaţia în care
intervin cauze care pot conduce la scoaterea din patrimoniu a sistemului de panouri fotovoltaice și
stațiilor de reîncărcare achiziţionat în cadrul programului;
f) să permită accesul persoanelor autorizate în vederea colectării datelor referitoare la energia
electrică produsă şi, după caz, livrată în reţeaua naţională de distribuţie a energiei electrice și să se
asigure că modulele de comunicare ale sistemului de panouri și ale punctelor de încărcare comunică
fără dificultăți cu platforma informatică dezvoltată de Autoritate;
g) să furnizeze şi să transmită Autorităţii orice informaţie sau documente relevante pentru
prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la data primirii notificării.
(4) Autoritatea analizează progresul implementării proiectului, obținerea rezultatelor, atingerea
obiectivelor din Program prin:
a) Verificare documentară: Rapoarte de progres și de audit energetic transmise de beneficiar;
b) Verificarea datelor introduse în platforma informatică la dispoziția Autorității;
c) Vizite de monitorizare: vizite pe teren la beneficiarii proiectelor, atât în perioada de
implementare a proiectului, cât şi pe perioada de monitorizare a durabilității proiectului.
(5) Rapoarte de progres transmise anual cu scopul de a prezenta în mod regulat informaţii
tehnice şi financiare referitoare la stadiul derulării proiectului şi probleme întâmpinate pe parcursul
derulării.
(6) Rapoartele de progres vor conține suplimentar specificațiilor tehnice prevăzute în Program,
următoarele tipuri de date și informații:
a) modificări ale statutului și datelor de identificare a beneficiarului,
b) date privind stadiul activităților din Proiect,
c) modul și locul de utilizare a infrastructurilor, echipamentelor și bunurilor realizate sau
achiziționate în cadrul proiectului,

d) date privind nivelul atins al indicatorilor incluși în Program,
e) date privind atingerea rezultatelor și obiectivului/obiectivelor proiectului/Programului,
f) date privind nivelul atins al indicatorilor suplimentari, considerați de Autoritate relevanți
pentru monitorizarea și evaluarea programului operațional,
g) informații privind problemele întâmpinate în implementarea proiectului și acțiunile de
remediere întreprinse sau necesare.
(7) Autoritatea verifică şi avizează Raportul de Progres transmis de către Beneficiar, în vederea:
a) colectării, revizuirii şi verificării informaţiilor furnizate de Beneficiar;
b) analizării gradului de realizare a indicatorilor;
c) analizării evoluţiei implementării proiectului, raportat la graficul de activităţi stabilit prin
contract, bugetul proiectului și calendarul estimativ al achizițiilor;
d) identificării problemelor care apar pe parcursul implementării proiectului, precum și a
cazurilor de succes și bunelor practici.
(8) Vizita Autorității de monitorizare pe parcursul implementării proiectului:
a) are în vedere verificarea existenţei fizice a unui proiect sau a unui sistem de management
performant al proiectului şi permite verificarea corectitudinii, completitudinii şi acurateţei
informaţiei furnizate de beneficiar în Rapoartele de Progres şi a gradului de realizare a indicatorilor
stabiliţi prin Contractul de Finanţare;
b) facilitează contactul dintre reprezentanţii Autorității şi beneficiari în scopul comunicării
problemelor care pot împiedica implementarea corespunzătoare a proiectului;
c) urmăreşte:
– să se asigure de faptul că proiectul se derulează conform Contractului de Finanţare;
– să identifice, în timp util, posibilele probleme şi să propună măsuri de rezolvare a acestora,
precum şi îmbunătăţirea activităţii de implementare;
– să identifice elementele de succes ale proiectului și bune practici.
(9) Analizarea durabilităţii proiectului se realizează de Autoritate pe baza Rapoartelor de progres
întocmite de beneficiar și a vizitelor de monitorizare, pentru a se asigura de sustenabilitatea
proiectelor, precum și de faptul că toate contribuţiile din fondurile acordate se atribuie numai
proiectelor care, în termen de 5 ani de la încheierea implementării acestora, nu au fost afectate de
nici o modificare, respectiv:
a) o schimbare substanțială care să le afecteze natura, obiectivele sau condiţiile de realizare și
care ar determina subminarea obiectivelor inițiale prevăzute în Program și asumate prin Contractul
de finanțare,
b) încetarea sau delocalizarea unei activități în afara zonei eligibile.
(10) Vizita de monitorizare a durabilităţii proiectului se realizează la locul de implementare a
proiectului/sediul beneficiarului are ca scop verificarea la fata locului a faptului ca beneficiarul a
asigurat durabilitatea proiectului.

(11) Beneficiarul are obligaţia de a participa la vizitele de monitorizare, de a furniza echipei de
monitorizare a Autorității sau reprezentanților cu competențe delegate, împuterniciți de către
aceasta, toate informaţiile solicitate şi de a permite accesul neîngrădit al acesteia la documentele
aferente proiectului si rezultatele declarate ca obţinute pe parcursul implementării.

ART. 27 – Dispoziţii conexe

Ghid de finantare Electric Up. 

Obligaţiile prevăzute la art. 29 vor fi preluate de către terţii dobânditori ai imobilului pe care a
fost implementat proiectul, odată cu cesionarea contractului de finanţare nerambursabilă de către
Beneficiar, pe toată perioada de valabilitate a acestuia.

CAP. III – Reguli şi proceduri aplicate de Autoritate în cadrul programului

Ghid de finantare Electric Up. 

ART. 28 – Reguli şi proceduri generale aplicate în cadrul programului

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Autoritatea nu plăteşte/nu finanţează dosarele de decontare/finanţare care nu respectă
condiţiile de conformitate şi eligibilitate prevăzute în ghid, Beneficiarul asumându-şi
responsabilitatea privind conformitatea documentelor înscrise în aplicaţia informatică cu cele depuse
la Autoritate prin cererea de decontare.
(2) Analiza cererii de decontare constă în efectuarea conformităţii documentelor prezentate
de către Beneficiar şi introduse în aplicaţia informatică şi stabilirea eligibilităţii cheltuielilor.
(3) În situaţia în care Autoritatea constată nerespectarea condiţiilor prevăzute în ghidul de
finanţare, notifică Beneficiarul în vederea remedierii deficienţei respective. În termen de maximum
30 de zile de la primirea notificării, Beneficiarul are obligaţia să remedieze deficienţa semnalată de
Autoritate, sub sancţiunea neefectuării plăţii cheltuielilor aferente deficienţelor sau recuperării
sumelor deja plătite.
(4) După introducerea în aplicaţia informatică a tuturor informaţiilor şi documentelor
prevăzute în ghid, acestea nu se mai pot modifica şi/sau completa. Corectarea erorilor de redactare
se poate face doar prin solicitare prin aplicația informatică şi cu aprobare din partea Autorității.
(5) Sumele rezervate în aplicaţia informatică, aferente solicitanţilor respinşi, devin disponibile
în ciclul următor de finanțare.
(6) Operatorul economic validat transmite toate documentele solicitate conform ghidului prin
intermediul aplicaţiei informatice.
(7) În situaţia în care aplicaţia informatică este indisponibilă, toate termenele prevăzute în
ghidul de finanţare care depind de funcţionarea ei se prelungesc corespunzător cu perioada în care
aceasta nu a funcţionat.
(8) Autoritatea nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea de către Beneficiar a
termenelor şi condiţiilor stipulate în prezentul ghid.
(9) Beneficiarul va înscrie contractul de finanţare nerambursabilă în cartea funciară a
imobilului pe care se instalează sistemul de panouri fotovoltaice, precum și a staţiilor de reîncărcare de minim 22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, în termen de 3 luni (90 de zile)
de la recepție.
(10) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi pe întreaga
perioadă de valabilitate a contractelor de finanţare orice informaţie sau document relevant în
legătură cu finanţarea acordată.
(11) Beneficiarul va comunica Autorității seria contoarelor de măsurare a energiei electrice
produse și a invertoarelor, precum şi datele privind producţia de energie electrică pentru sistemul
de panouri fotovoltaice instalat.
(12) Metodologia specifică de analiză, selectare şi finanţare în cadrul programului, în aplicarea
prevederilor prezentului ghid, se stabileşte prin proceduri interne în cadrul Autorităţii.
CAP. IV – Dispoziţii finale

ART. 29 – Transmiterea obligaţiilor către terţi

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Obligaţiile rezultate din participarea persoanei juridice în program se consideră asumate de
succesorii în drepturi ai acesteia şi de terţii dobânditori ai imobilului pe care se implementează
sistemul de panouri fotovoltaice, în sensul preluării acestor obligaţii conform prevederilor
prezentului ghid şi contractului de finanţare nerambursabilă. Astfel, Beneficiarul are obligaţia de a
aduce la cunoştinţa terţilor dobânditori obligaţiile respective.
(2) Prevederea alin. (1) operează pe toată perioada de valabilitate a contractelor de finanţare
nerambursabilă.
(3) În situaţia în care, în aplicarea prevederilor alin. (1) în perioada de implementare, succesorii
în drepturi ai acesteia şi terţii dobânditori nu preiau obligaţiile Beneficiarilor, aceştia nu mai pot
beneficia de finanţarea acordată prin program.
(4) Dacă situaţia prevăzută la alin. (3) intervine după efectuarea plăţilor, în baza dosarelor de
decontare, Autoritatea poate recupera de la Beneficiari sumele finanţate.

ART. 30 – Păstrarea documentelor

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
(2) Documentele depuse de către Beneficiar al cărui dosar de validare a fost aprobat nu se
restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate elibera copii ale documentelor depuse.

ART. 31 – Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal în conformitate cu
dispoziţiile legale aplicabile, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare
a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Autoritatea răspunde, în condiţiile legii, pentru gestionarea datelor cu caracter personal
aparţinând persoanelor juridice participante în cadrul programului, pe care aceasta le prelucrează şi
să le gestioneze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către aceştia.
(2) Prin depunerea cererii de finanţare, precum şi prin încheierea contractului de finanţare
nerambursabilă Beneficiarul declară că este de acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea, de
către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea
acestora de către Autoritate către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării
îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în prezentul ghid sau în scopul elaborării de
situaţii şi statistici. De asemenea, prin depunerea cererii de validare, Beneficiarul declară că este de
acord cu privire la gestionarea şi prelucrarea de către Autoritate a tuturor datelor şi informaţiilor
furnizate.

ART. 32 – Reguli de publicitate

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Orice demers publicitar efectuat de către Beneficiar, în orice formă şi în orice mediu, trebuie
să specifice că acesta se realizează prin Programul pentru finanțarea întreprinderilor
mici și mijlocii și persoanelor juridice române care au înscrisă ca activitate principală sau
secundară, conform codurilor CAEN una din activitățile corespunzătoare domeniului HoReCa,
pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu
o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 100 kWp necesară consumului propriu şi livrarea
surplusului în Sistemul Energetic Național, precum și cel puțin o staţiie de reîncărcare de minim
22 KW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, derulat de Autoritate, și vor folosi
următoarele machete:

(2) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată, trebuie astfel prezentată publicului
încât să nu genereze confuzii între aceasta şi suma finanţată prin program.
(3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai şi în cazul proiectului sau programului
promovat de către Beneficiar în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat
de Autoritate.
(4) Autoritatea poate solicita instalarea pe cheltuiala Beneficiarului de noi panouri indicatoare
în cazul în care stația de încărcare nu funcționează la parametrii optimi.

ART. 33 – Publicarea informaţiilor relevante

Ghid de finantare Electric Up. 

(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în
legătură cu programul se publică pe pagina de internet a Autorităţii, www.energie.gov.ro.
(2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la
program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate.

ART. 34 – Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor

Ghid de finantare Electric Up. 

Dacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la disfuncţionalităţi
ale aplicaţiei informatice) terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse
prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii.
Aceste decalări nu exonerează Autoritatea de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin
alte acte de natură juridică.

ART. 35 – Raportul ghidului cu alte acte normative

Ghid de finantare Electric Up. 

Unde prezentul ghid nu dispune, se aplică prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, precum şi ale altor acte normative de nivel superior.

Pentru a citi condiții generale și anexe utile care pot fi printate, descărcați varianta PDF a ghidului. Pentru alte informații și noutăți despre program vizitați pagina oficială a programului aici.

Articole relevante:

Cum iei credit rapid in siguranta. Informatii complete

Leasingul. Ghid complet de informații

Drepturile consumatorului in relația cu băncile

Educație financiară: Creditare

Educație financiară: Economisire. Informații și strategii

Educație financiară: Bugetul personal

Educație financiară: Instrumente de plată

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *